Leveringen - 495336-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Kjeller: Tractoren

2018/S 216-495336

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon
988517860
Fetveien 80-84
Kjeller
2007
Noorwegen
Contactpersoon: Petter Eggan
Telefoon: +47 63808094
E-mail: e-peggan@mil.no
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/81327089.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procurement — Framework Agreement for Tractors

Referentienummer: 2018008285
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
16700000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The Framework Agreement is for the Contracting Authority's need to procure new tractors and necessary accessories. The Framework Agreement also includes service and maintenance of the procured tractors. In addition there will be some maintenance of existing tractors.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 28 000 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO
Voornaamste plaats van uitvoering:

Norway.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Framework Agreement is for the Contracting Authority's need to procure new tractors and necessary accessories. The Framework Agreement also includes service and maintenance of the procured tractors. In addition there will be some maintenance of existing tractors.

The estimated value of the Framework Agreement is approx. 7 000 000 NOK per annum. Total 28 000 000 NOK for the entire contract period. The estimate is made on the basis of previous figures and/or anticipated future use according to the Contracting Authority's best judgement.

The estimate is not intended to be either an upper or lower limit for what can be taken from the Framework Agreement, and does not involve obligations pertaining to call-offs or procurements. The concrete call-offs are dependent on the users changing need during the Framework Agreement period. These can vary in particular depending on completed exercises, placements etc. during the contract period.

The Framework Agreement will be valid for 2 (two) years. The Contracting Authority reserves the right to unilaterally extend the Framework Agreement once or several times for up to a further 2 (two) years. The maximum length of the Framework Agreement, including options, is 4 (four) years.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Locations / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The duration of the Framework Agreement period is 2 years. The Contracting Authority shall have the option to extend the Framework Agreement 1 or more times for a further 2 years. The maximum duration of the agreement including options will be 4 years.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 125-286944
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Procurement — Framework Agreement for Tractors

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eikmaskin AS
Jogstadveien 25
Kjeller
2007
Noorwegen
Telefoon: +47 94163683
E-mail: post@eikmaskin.no
NUTS-code: NO
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 000 000.00 NOK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Forsvarets logistikkorganisasjon
Fetveien 80-84
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018