Diensten - 495350-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Tromsø: Softwareprogrammering en -advies

2018/S 216-495350

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
UiT Norges arktiske universitet
970 422 528
Postboks 6050 Langnes
Tromsø
9037
Noorwegen
Contactpersoon: Kai Arne Jenssen
E-mail: kai.a.jenssen@uit.no
NUTS-code: NO072

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://uit.no

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Programming Services, Divvun

Referentienummer: ANSK-0562-18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Divvun Group at UiT Norges arktiske universitet [The Arctic University of Norway] is in the process of expanding and improving the existing tools, and new tools will be developed to benefit the Sami community. The planned works involve programming that requires competence that is currently not found in the group, and therefore a tender process shall be implemented to enter into Framework Agreements with up to 4 suppliers.

The contract is divided into 2 contract areas:

— contract area 1: maintenance and infrastructure,

— contract area 2: projects.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Contract area 1: Maintenance and Infrastructure

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72220000
72230000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO072
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

See the tender documentation.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Contract Area 2: Projects

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72224000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO072
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

See the tender documentation.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 162-371669
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
THETC The Techno Creatives AB
556748-7862
Interaktionsbyrån, Geijersgatan 1B
Göteborg
41134
Zweden
E-mail: brendan@technocreatives.com
NUTS-code: NO072

Internetadres: http://www.interaktionsbyran.se

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000.00 NOK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Lingsoft Language Services Ab
09610307
Köpmansgatan 5 A 5
Åbo
20100
Finland
E-mail: michael.stormbom@lingsoft.se
NUTS-code: NO072

Internetadres: http://www.lingsoft.fi

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 500 000.00 NOK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 500 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

See the tender documentation.

Visma notice: https://opic.com/id/affpqyrmyuaffwlysrwy

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
KOFA
Bergen
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018