Diensten - 495351-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Noorwegen-Trondheim: Software en informatiesystemen

2018/S 216-495351

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Norsk Helsenett SF
994 598 759
Postboks 6123
Trondheim
7435
Noorwegen
Contactpersoon: Lars Hoel
E-mail: Lars.Hoel@nhn.no
NUTS-code: NO061

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.nhn.no/tjenestesenteret/anskaffelser/Sider/default.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

New Process Support Tool — ITSM

Referentienummer: 18/00722
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The aim is to procure and implement a new ITSM tool. NHN shall use a joint ITSM tool that shall meet needs across the organisation. At first the new tool shall replace the current use of an ITSM tool with the accompanying ITIL processes. In the long term, the use of the new tool shall be expanded with more ITIL processes and support processes within, amongst other things, HR, procurements and portfolio management.

NHN would like to use the procurement to replace the current system with a modern, flexible, robust and user friendly system.

In addition a maintenance contract will be signed.

An on-premise systems is wanted.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 30 000 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72220000
72267100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO061
Voornaamste plaats van uitvoering:

Trondheim.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The aim is to procure and implement a new ITSM tool. NHN shall use a joint ITSM tool that shall meet needs across the organisation. At first the new tool shall replace the current use of the ITSM tool with the accompanying ITIL processes. In the long term, the use of the new tool shall be expanded with more ITIL processes and support processes within, amongst other things, HR, procurements and portfolio management.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: The quality of the solution, implementation and for maintenance/management / Weging: 75 %
Prijs - Weging: 25 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 076-170630
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Manag-E Norge AS
893 278 222
Skysstasjonen 11B
Asker
1383
Noorwegen
E-mail: terje.mognes@managenordic.no
NUTS-code: NO0
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 700 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Bergen
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018