Diensten - 495355-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Oslo: Bouwprojectenbeheer

2018/S 216-495355

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Statsbygg
971278374
Biskop Gunnerus' gate 6
Oslo
0103
Noorwegen
Contactpersoon: Elisabeth Tangen
E-mail: elisabeth.tangen@statsbygg.no
NUTS-code: NO05

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/88374087.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Statutory Body
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Building and construction work

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Parallel Framework Agreements for Project Management for Statsbygg Region Vest [the Directorate of Public Construction and Property Western Region]

Referentienummer: 2018/853
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71541000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Statsbygg [the Directorate of Public Construction and Property] requests tender offers for a Framework Agreement for project management for Statsbygg region vest [the Directorate of Public Construction and Property Western Region].

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 10 000 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO04
NUTS-code: NO051
NUTS-code: NO053
NUTS-code: NO043
NUTS-code: NO052
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bergen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Statsbygg [the Directorate of Public Construction and Property] shall enter into parallel Framework Agreements for preliminary project management for the implementation of construction projects. Actual projects will mainly be development projects and renovation projects, the latter includes both total renovation and more ordinary renovation projects/periodic maintenance.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Expertise and experience / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The contract will be valid for 2 years from the signing date, with the possibility for The Directorate of public Construction and Property to extend the agreement for a further 1 year + 1 year.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 130-297967
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Parallel Framework Agreements for Project Management for Statsbygg Region Vest [the Directorate of Public Construction and Property Western Region]

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
HR Prosjekt AS
Dronning Eufemias gate 16
Oslo
0191
Noorwegen
Telefoon: +47 46805555
E-mail: marked@hrprosjekt.no
Fax: +47 32109769
NUTS-code: NO011
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
WSP Norge AS (hovedenhet)
Fred Olsens gate 1
Oslo
0102
Noorwegen
Telefoon: +47 23244550
E-mail: info@wsp.com
NUTS-code: NO011
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ART Arkitekter og ingeniører AS
Langelandsvegen 17
Ålesund
6010
Noorwegen
Telefoon: +47 70152480
E-mail: post@a-r-t.no
NUTS-code: NO011
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Oslo Tingrett
Oslo
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018