Diensten - 495356-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Farsund: Diensten voor afvalvervoer

2018/S 216-495356

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS (RFL)
987517999
Skjolnesveien 90
Farsund
4550
Noorwegen
Contactpersoon: Lars Tjelland
Telefoon: +47 41478037
E-mail: seim.reidar@gmail.com
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/90480087.aspx

I.1)Naam en adressen
Dalane Miljøverk IKS
979719345
Egersund
Noorwegen
E-mail: post@dim.no
NUTS-code: NO043

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://dim.no/

I.1)Naam en adressen
IRS Miljø IKS
995055244
Flekkefjord
Noorwegen
E-mail: post@erikstemmen.no
NUTS-code: NO042

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.erikstemmen.no/

I.1)Naam en adressen
IVAR IKS
871 035 032
Stavanger
Noorwegen
E-mail: post@ivar.no
NUTS-code: NO043

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ivar.no/

I.1)Naam en adressen
Forus Energigjenvinning 2 AS (FE2)
993465224
Sandnes
Noorwegen
E-mail: post@forusenergi.no
NUTS-code: NO043

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://forusenergi.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Container Transport for Bottom Ash, Residual Waste, Wet Organic Waste, etc.

Referentienummer: 217
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90512000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Joint contract for container transport of bottom ash, residual waste, wet organic waste, septic sludge, etc. Tenderers must have the containers.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 56 000 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO043
NUTS-code: NO042
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A total of approx. 18 000 tonnes/annum bottom ash, approx. 18 000 tonnes/annum residual waste, approx. 2 750 tonnes/annum wet organic waste, approx. 4 400 tonnes/annum non-burnable residual waste and approx. 1 100 tonnes/annum of other waste types.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 25
Prijs - Weging: 75
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Long transport of glass/metal.

Various container transport.

Unilateral option for the Contracting Authority for a contract extension for 1+1 year.

See the tender documentation for other options.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 164-376006
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Container Transport for Bottom Ash, Residual Waste, Wet Organic Waste, etc.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Stangeland Maskin AS
Sandnesvegen 80
Stavanger
4051
Noorwegen
Telefoon: +47 51444000
E-mail: post@tsmaskin.no
Fax: +47 51444001
NUTS-code: NO043
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 39 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS
Farsund
Noorwegen
E-mail: post@rfl.as
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018