Leveringen - 495371-2018

09/11/2018    S216    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zwitserland-Gland: Hulpmiddelen voor ouderen

2018/S 216-495371

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vallat Partenaires SA Conseils en gestion de projets et en marchés publics
Postadres: Rue des Tuillières 1
Plaats: Gland
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Postcode: 1196
Land: Zwitserland
E-mail: office@v-partenaires.ch

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.simap.ch

Adres van het kopersprofiel: www.v-partenaires.ch

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Installation d'un système d'appel-malades et prestations liées

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33196100 Hulpmiddelen voor ouderen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Après 48 mois, le contrat peut ensuite être renouvelé d'année en année, au maximum pour 4 ans.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/12/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018