Werken - 495381-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zwitserland-Tavannes: Apparatuur voor spoorverkeersregeling

2018/S 216-495381

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Chemins de Fer du Jura
Rue du Général Voirol 1
Tavannes
2710
Zwitserland
Contactpersoon: Richard Zuber
E-mail: richard.zuber@les-cj.ch
NUTS-code: CH0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.simap.ch

Adres van het kopersprofiel: www.les-cj.ch

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: http://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?NOTICE_NR=1039117
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Chemins de Fer du Jura
Rue de la Gare 23
Tramelan
2720
Zwitserland
Contactpersoon: Richard Zuber
E-mail: richard.zuber@les-cj.ch
NUTS-code: CH0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.simap.ch

I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Renouvellement des installations de sécurité ferroviaire de la ligne Porrentruy-Bonfol, Porrentruy non-compris

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34632000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Renouvellement des installations de sécurité d'Alle, Alle-Centre, Vendlincourt et Bonfol par des enclenchements avec signaux nains.

Les signaux seront de type L. Tous les signaux seront à LED.

Les enclenchements seront télécommandés depuis Tramelan par l'intermédiaire de la télécommande VBBa.

Le contrôle de la marche des trains sera de ETCS L1LS avec la fonctionnalité EuroZub.

Les enclenchements seront reliés par des blocks TMn 840 et interdiction TMn 841.

Un interface TMn840/841 entre la gare CFF de Porrentruy et la gare CJ d'Alle est prévu.

Les PN Albisetti, Étangs seront totalement renouvelés

La commande du PN Courtavon sera renouvelée.

Le PN de Miécourt avec demi-barrières sera transformé en PN à barrières complètes.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45234115
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0
Voornaamste plaats van uitvoering:

Alle, Vendlincourt, Bonfol

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Renouvellement des installations de sécurité d'Alle, Alle-Centre, Vendlincourt et Bonfol par des enclenchements avec signaux nains.

Les signaux seront de type L. Tous les signaux seront à LED.

Les enclenchements seront télécommandés depuis Tramelan par l'intermédiaire de la télécommande VBBa.

Le contrôle de la marche des trains sera de ETCS L1LS avec la fonctionnalité EuroZub.

Les enclenchements seront reliés par des blocks TMn 840 et interdiction TMn 841.

Un interface TMn840/841 entre la gare CFF de Porrentruy et la gare CJ d'Alle est prévu.

Les PN Albisetti, Étangs seront totalement renouvelés

La commande du PN Courtavon sera renouvelée.

Le PN de Miécourt avec demi-barrières sera transformé en PN à barrières complètes.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Renouvellement des IS de Saignelégier et Tramelan avec télécommande VBBa.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

En plus des critères cités dans les documents, les CJ exigent la licence LV Domino du fournisseur ou d'un sous-traitant.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/01/2019
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/02/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Tramelan

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

La date peut-être reportée par l'adjudicataire.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Des offres partielles ne sont pas admises.

Indication des voies de recours: la présente décision peut être attaquée dans les 10 jours qui suivent sa notification par voie de recours auprès de la cour administrative du tribunal Cantonal, Le Château, case postale 24, 2900 Porrentruy. Le recours doit contenir les conclusions, l'indication des faits et des moyens de preuve, les motifs et la signature. Il convient de joindre au dossier la décision contestée et les moyens de preuve disponibles.

Délai de clôture pour le dépôt des offres / Remarques: la date du timbre postal d'un office poste suisse fait foi.

Remarques (Délai souhaité pour poser des questions par écrit). Les CJ répondront uniquement aux questions posées sur SIMAP.

Publication de référence nationale: SIMAP de la 7.11.2018, doc. 1039117. Délai souhaité pour poser des questions par écrit: 14.12.2018.

Dossier disponible à partir du 12.11.2018 jusqu'au 14.12.2018.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Bundesverwaltungsgericht
Postfach
St. Gallen
9023
Zwitserland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018