Werken - 495384-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Strasbourg Cedex: Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur

2018/S 216-495384

Aankondiging van een opdracht

Werken

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Conseil de l'Europe
BP 7
Contactpunt(en): Conseil de l'Europe
67075 Strasbourg Cedex
Frankrijk
E-mail: cdm@coe.int

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.coe.int

Adres van het kopersprofiel: http://www.coe.int/fr/web/portal/call-for-tenders

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Conseil de l'Europe — service achats
avenue de l'Europe
67000 Strasbourg
Frankrijk
E-mail: consultation.item@coe.int
Internetadres: http://www.coe.int

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Council of Europe Procurment Unit
Avenue de l'Europe
67000 Strasbourg
Frankrijk
E-mail: consultation.item@coe.int
Internetadres: https://mycloud.coe.int/index.php/s/qXy6SR9NojgYtRo

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

32000000, 55120000

Beschrijving
Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur.
Diensten voor vergaderingen en conferenties in hotel.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
23.11.2018
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Engels. Frans.