Diensten - 495385-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Lyon: Telecommunicatiebenodigdheden

2018/S 216-495385

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

ICPO — Interpol
200, Quai Charles de Gaulle
Contactpunt(en): https://procurement-icpo.omnikles.com
69006 Lyon
Frankrijk
E-mail: pcm-ao@interpol.int

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.interpol.int

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

32500000, 50300000, 72000000, 51300000, 45210000

Beschrijving
Telecommunicatiebenodigdheden.
Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met pc's, kantooruitrusting, telecommunicatie- en audiovisuele uitrusting.
IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning.
Installatie van communicatie-uitrusting.
Bouwen van gebouwen.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 21.1.2019 - 17:00
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
21.1.2019 - 17:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Engels.