darbai - 495394-2020

20/10/2020    S204

Čekija-Praha: Kelių remonto darbai

2020/S 204-495394

Skelbimas apie pakeitimą

Sutarties/koncesijos keitimas jos galiojimo laikotarpiu

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Ředitelství silnic a dálnic
Nacionalinis registracijos Nr.: 65993390
Adresas: Na Pankráci 546/56
Miestas: Praha 4
NUTS kodas: CZ010 Hlavní město Praha
Pašto kodas: 140 00
Šalis: Čekija
Asmuo ryšiams: Lenka Krejčíková
El. paštas: lenka.krejcikova@rsd.cz
Telefonas: +420 954901715
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.rsd.cz

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

I/16 Slaný - Velvary

Nuorodos numeris: 02PT-004284
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45233142 Kelių remonto darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CZ020 Středočeský kraj
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Středočeský kraj

II.2.4)Pirkimo aprašymas sudarant sutartį:

Stavba začíná obchvatem Slaného v křižovatce se silnicí I/7 a končí ve stávající křižovatce silnice I/16 se silnicí III/24028. Celková délka přeložky je 13,354 km.

Silnice je navržena v kategorii S 9,5/80. Jedná se o dvoupruhovou komunikaci směrově nerozdělenou, jejíž směrodatná rychlost je 90 km/hod.

Součástí akce jsou také dvě mimoúrovňové křižovatky, 10 mostních objektů, protihlukové stěny, přeložky inženýrských sítí a polních cest.

II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė
Trukmė mėnesiais: 30
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Operační program Doprava

IV dalis: Procedūra

IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Skelbimas apie sutarties skyrimą, susijęs su šia sutartimi
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2017/S 235-487425

V dalis: Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

Sutarties Nr.: 02PT-004284
V.2)Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas
V.2.1)Sutarties sudarymo ar sprendimo dėl koncesijos suteikimo data:
01/12/2017
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Sutartis paskirta/koncesija suteikta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Strabag, a.s.
Nacionalinis registracijos Nr.: 60838744
Adresas: Kačírkova 982/4
Miestas: Praha 5
NUTS kodas: CZ010 Hlavní město Praha
Pašto kodas: 158 00
Šalis: Čekija
El. paštas: pr@strabag.com
Telefonas: +420 222868111
Interneto adresas: http://www.strabag.cz
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (sutarties sudarymo metu;be PVM)
Bendra pirkimo vertė: 746 615 720.69 CZK

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Zadavateli není známo, zda se jedná o malý či střední podnik.

Hodnota uvedená v bodě VII.1.6 je záporná ve výši 2 391 608,22 CZK.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112
Interneto adresas: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112
Interneto adresas: https://www.uohs.cz/
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/10/2020

VII dalis: Sutarties/koncesijos pakeitimai

VII.1)Pirkimo aprašymas po pakeitimų
VII.1.1)Pagrindinis BVPŽ kodas
45233142 Kelių remonto darbai
VII.1.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
VII.1.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CZ020 Středočeský kraj
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Středočeský kraj

VII.1.4)Pirkimo aprašymas:

ZBV 36, SO 132/4

Změna administrovaná v ZBV č. 36 spočívá v odkopu horniny i jiné třídy těžitelnosti, než byl předpoklad PDPS. Zhotovitel při provádění stavebních prací na stavebním objektu SO 132 zjistil, že se v zářezu tohoto stavebního objektu nacházejí mimo horniny třídy těžitelnosti I a III také horniny třídy těžitelnosti II.

ZBV administruje skutečné objemy odkopu zastižených tříd těžitelnosti, přičemž při odkopu horniny třídy těžitelnosti II nevzniká nutnost tuto horninu dále drtit, jako bylo uvažováno v zadávací dokumentaci pro horninu třídy těžitelnosti III.

VII.1.5)Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė
Trukmė mėnesiais: 30
VII.1.6)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies / koncesijos vertė: 2 391 608.22 CZK
VII.1.7)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Strabag, a.s.
Nacionalinis registracijos Nr.: 60838744
Adresas: Kačírkova 982/4
Miestas: Praha 5
NUTS kodas: CZ010 Hlavní město Praha
Pašto kodas: 158 00
Šalis: Čekija
El. paštas: pr@strabag.com
Telefonas: +420 222868111
Interneto adresas: http://www.strabag.cz
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: ne
VII.2)Informacija apie pakeitimus
VII.2.1)Pakeitimų aprašymas
Pakeitimų pobūdis ir apimtis (nurodant galimus ankstesnius sutarties pakeitimus):

ZBV 36, SO 132/4

Změna administrovaná v ZBV č. 36 spočívá v odkopu horniny i jiné třídy těžitelnosti, než byl předpoklad PDPS. Zhotovitel při provádění stavebních prací na stavebním objektu SO 132 zjistil, že se v zářezu tohoto stavebního objektu nacházejí mimo horniny třídy těžitelnosti I a III také horniny třídy těžitelnosti II.

ZBV administruje skutečné objemy odkopu zastižených tříd těžitelnosti, přičemž při odkopu horniny třídy těžitelnosti II nevzniká nutnost tuto horninu dále drtit, jako bylo uvažováno v zadávací dokumentaci pro horninu třídy těžitelnosti III.

VII.2.2)Pakeitimo priežastys
Būtinybė atlikti pakeitimą atsirado dėl aplinkybių, kurių pareiginga perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas negalėjo numatyti (Direktyvos 2014/23/ES 43 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/24/ES 72 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/25/ES 89 straipsnio 1 dalies c punktas)
Aplinkybių, dėl kurių buvo būtina atlikti pakeitimą, aprašymas ir paaiškinimas, kodėl šių aplinkybių nebuvo įmanoma numatyti:

ZBV 36, SO 132/4

Změna administrovaná v ZBV č. 36 spočívá v odkopu horniny i jiné třídy těžitelnosti, než byl předpoklad PDPS. Zhotovitel při provádění stavebních prací na stavebním objektu SO 132 zjistil, že se v zářezu tohoto stavebního objektu nacházejí mimo horniny třídy těžitelnosti I a III také horniny třídy těžitelnosti II.

ZBV administruje skutečné objemy odkopu zastižených tříd těžitelnosti, přičemž při odkopu horniny třídy těžitelnosti II nevzniká nutnost tuto horninu dále drtit, jako bylo uvažováno v zadávací dokumentaci pro horninu třídy těžitelnosti III.

VII.2.3)Padidėjusi kaina
Atnaujinta bendra sutarties vertė prieš pakeitimus (atsižvelgiant į galimus ankstesnius sutarties pakeitimus, kainos pakoregavimus ir, Direktyvos 2014/23/ES atveju, į vidutinę infliaciją atitinkamoje valstybėje narėje)
Vertė be PVM: 801 587 329.58 CZK
Bendra sutarties vertė po pakeitimų
Vertė be PVM: 799 195 721.36 CZK