Byggentreprenader - 495535-2019

Submission deadline has been amended by:  529255-2019
22/10/2019    S204    Byggentreprenader - Meddelande om upphandling - Förfaranden under konkurrens 

Sverige-HÖGANÄS: Social omsorg med inkvartering

2019/S 204-495535

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Höganäs kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1165
Postadress: Centralgatan 20
Ort: HÖGANÄS
Nuts-kod: SE224
Postnummer: 263 82
Land: Sverige
Kontaktperson: Joergen Borgström
E-post: joergen.borgstrom@hoganas.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.hoganas.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmkyipfsl&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmkyipfsl&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Uppförande och drift av nytt särsklit boende i Höganäs kommun II

Referensnummer: 19/29
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
85311000
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Drift särskilt boende med köp av befintligt omsorgsenhet och uppförande av ny omsorgsenhet

Höganäs kommun inbjuder till att inkomma med anbudsansökan för senare anbudsgivning.

Upphandlingsföremålet är förhyrning och drift av ett nyuppfört särskilt boende omfattande 60 platser

Utförande av driften är kopplad till förvärv av fastigheterna "Höganäs Brunnby Bräcke 2:108" och "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:82", uppförande av byggnad för driften och köp av befintliga fastigheten "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:47" med byggnad.

På fastigheterna "Höganäs Brunnby Bräcke 2:108" och "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:82" står i nuläget byggnader som antagen anbudsgivare ska ombesörja rivningen av.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85300000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Drift särskilt boende med köp av befintligt omsorgsenhet och uppförande av ny omsorgsenhet

Omfattning

Höganäs kommun inbjuder till att inkomma med anbudsansökan för senare anbudsgivning.

Upphandlingsföremålet är förhyrning och drift av ett nyuppfört särskilt boende omfattande 60 platser och syftar till att utse en hyresvärd för detta boende jämte därmed nedan beskrivna transaktioner och åtaganden.

Utförande av driften är kopplad till förvärv av fastigheterna "Höganäs Brunnby Bräcke 2:108" och "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:82", uppförande av byggnad för driften och köp av befintliga fastigheten "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:47" med byggnad.

På fastigheterna "Höganäs Brunnby Bräcke 2:108" och "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:82" står i nuläget byggnader som antagen anbudsgivare ska ombesörja rivningen av.

Det boende som ska uppföras på fastigheten "Höganäs Brunnby Bräcke 2:108" och "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:82" ska erbjuda Höganäs kommun 60 platser särskilt boende under tio år. Höganäs kommun garanterar köp av dessa platser under tidsperioden.

Efter köp av befintlig fastighet med verksamhet ska antagen anbudsgivare driva den befintliga verksamheten till den tidpunkt då samtliga 60 platser i den nya entreprenaden ianspråktagits (nedan kallad vårdentreprenaden".Pris för vårdentreprenaden i det nyuppförda boendet ska lämnas per plats som vårddygnskostnad inklusive kost. Pris för hyra av bostad i det nyuppförda boendet ska lämnas per lägenhet och dygn. Köpeskillingen för "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:47", "Höganäs Brunnby Bräcke 2:108" och "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:82" lämnas som en totalsumma. Dessa prisuppgifter ska lämnas i kommande anbud

Pris som ska lämnas i kommande anbud räknas fram genom formeln ((dygnspris vårdentreprenad x60x365x10)+(dygnshyra bostad x60x365x10)+(dygnshyra gemensamma utrymmen x60x365x10)) - köpeskilling "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:47","Höganäs Brunnby Bräcke 2:108" och "Höganäs Brunnby-Bräcke 2:82"

Anbudssökande som kan tillgodose ovanstående behov är välkomna att komma in med ansökan om att få lämna anbud

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlade förfaranden under konkurrens
Påskyndat förfarande
Motivering:

Upphandlingen har annonserats i samma form tidigare.

IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.5)Information om förhandling
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 12/11/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 12/03/2020
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Malmö
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/10/2019