Suministros - 495692-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Suwałki: Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal

2018/S 217-495692

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
790319362
Szpitalna 60
Suwałki
16-400
Polonia
Persona de contacto: Wioletta Uździło
Teléfono: +48 875629582
Correo electrónico: zamowienia@szpital.suwalki.pl
Fax: +48 875629594
Código NUTS: PL843

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpital.suwalki.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-ProPublico.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://e-ProPublico.pl/
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://e-ProPublico.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: SP ZOZ
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Doposażenie zakładu diagnostyki obrazowej oraz centralnej sterylizacji poprzez zakup i dostawę cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacja pomieszczeń oraz zestawu do sterylizacji niskotemperaturowej

Número de referencia: 57/PN/WU/2018
II.1.2)Código CPV principal
33000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest: Doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz Centralnej Sterylizacji poprzez zakup i dostawę cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń oraz Zestawu do sterylizacji niskotemperaturowej (Sterylizator). Zakres dostawy, parametry graniczne, funkcjonalność systemu i warunki związane z dostawą określone zostały w Załączniku nr 5 do SIWZ - Parametry techniczne

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33111000
45215140
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL843
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest: Doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej poprzez zakup i dostawę cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń Zakres dostawy, parametry graniczne, funkcjonalność systemu i warunki związane z dostawą określone zostały w Załączniku nr 5 do SIWZ - Parametry techniczne Dostawa aparatury obejmuje: RTG - dokonanie instalacji i montażu wraz z niezbędnym dostosowaniem pomieszczeń do prawidłowego uruchomienia dostarczonego urządzenia w budynku zamawiającego, pełną integrację z systemem PACS/RIS, przeprowadzenie szkolenia w zakresie instrukcji obsługi dostarczonego aparatu w języku polskim oraz wprowadzenie wszelkich ustawień tak aby umożliwić właściwe użytkowanie aparatu, 4. W ramach zamówienia wykonawca wykona:

1) pełną dokumentację projektową adaptacji ogólnobudowlanej pomieszczeń dla potrzeb aparatu RTG wraz z uzyskaniem wszelkich potrzebnych materiałów, badań, uzgodnień branżowych i ekspertyz. Dokumentacja musi być kompletna i spełniać wszelkie wymogi prawne oraz umożliwić realizację robót ogólnobudowlanych związanych z adaptacją.

2) adaptację ogólnobudowlaną pomieszczeń dla aparatu RTG zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją projektową.

Zakres prac adaptacyjnych koniecznych do zainstalowania aparatu RTG został określony w Załączniku nr 6 do SIWZ.

3) dostawę, instalację i uruchomienie kompletnego, fabrycznie nowego sprzętu wraz z wszystkimi częściami składowymi aparatu, jego wyposażeniem, akcesoriami, urządzeniami pomocniczymi i współpracującymi oraz oprogramowaniem.

4) Szkolenie personelu medycznego i technicznego w pełnym zakresie objętym instrukcją użytkowania sprzętów.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 19/12/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tychkryteriów i sposobu oceny ofert określono w rozdziale XIV SIWZ:

— cena 60 %

— jakość 40 %

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33191100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL843
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest:Doposażenie Centralnej Sterylizacji poprzez zakup i dostawę Zestawu do sterylizacji niskotemperaturowej (Sterylizator).

Zakres dostawy, parametry graniczne, funkcjonalność systemu i warunki związane z dostawą określone zostały w Załączniku nr 5 do SIWZ - Parametry techniczne

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 19/12/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert określono w rozdziale XIV SIWZ:

— cena 60 %

— gwarancja 40 %

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Okres realizacji zamówienia: do dnia 19.12.2018 r.

2. Dostawa odbywać będzie się na ryzyko i koszt Wykonawcy do Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz do Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki.

Warunki płatności:

1. Zapłata realizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazanym w umowie w terminie przez niego deklarowanym nie krótszym jednak niż 7 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury na adres siedziby Zamawiającego.

2. Na fakturze powinien znajdować się numer umowy dostawy wraz z wyodrębnieniem wszystkich pozycji oferowanych towarów oraz wszystkie dane określone w art. 106 e ustawy o VAT.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Zamawiający w dniu 6.11.2018 r. otrzymał potwierdzenie złożenia przez Zarząd Województwa Podlaskiego wniosku do Wojewody Podlaskiego dotację pochodzącą z rezerwy ogólnej Budżetu Państwa na zadanie pn.: Doposażenie zakładu diagnostyki obrazowej oraz centralnej sterylizacji poprzez zakup i dostawę cyfrowego aparatu rtg wraz z adaptacją pomieszczeń oraz zestawu do sterylizacji niskotemperaturowej (sterylizator) oraz o zabezpieczenie wkładu własnego na realizacje tego zadania z zastrzeżeniem iż zakończenie zadania nie może zakończyć się później niż grudzień 2018 r. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (Dz.U. 2017 poz. 1579 t.j.). Termin rozliczenia dotacji określono na dzień 20.12.2018 r.

Zgodnie z zapisami art. 43 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2, nie krótszy jednak niż 15 dni, jeśli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 23/11/2018
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 22/01/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/11/2018
Hora local: 12:00
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Warunki udziału w postępowaniu – zostały określone w rozdziale 5 SIWZ

Podstawy wykluczenia – zostały określone w rozdziale 6 SIWZ

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – został zawarty w rozdziale 7 SIWZ

Wymagania dotyczące wadium – zostały zawarte w rozdziale 9 SIWZ

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - zostały określone w rozdziale XVI

Wzór umowy – został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ.

Informacje dotyczące RODO zawiera Rozdział XXXII SIWZ

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018