Suministros - 495715-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

República Checa-Praga: Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas)

2018/S 217-495715

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
61389030
Rozvojová 263
Praha 6
165 02
Chequia
Persona de contacto: Osoba pověřená dle § 43 odst. 1 ZZVZ - Pyramida CS, s.r.o.
Teléfono: +420 274860055
Correo electrónico: radek.meluzin@pyramidacs.cz
Fax: +420 225106456
Código NUTS: CZ010

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.ueb.cas.cz

Dirección del perfil de comprador: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/ustav-experimentalni-botaniky-av-cr-v-v-i

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/ustav-experimentalni-botaniky-av-cr-v-v-i
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Pyramida CS, s.r.o.
45306770
Drtikolova 11
Praha 10
109 00
Chequia
Persona de contacto: Radek Meluzin
Teléfono: +420 274860055
Correo electrónico: radek.meluzin@pyramidacs.cz
Código NUTS: CZ010

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.verejna-zakazka.cz

Dirección del perfil de comprador: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/ustav-experimentalni-botaniky-av-cr-v-v-i

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/ustav-experimentalni-botaniky-av-cr-v-v-i
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Výzkum a vývoj

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Vybavení laboratoří

II.1.2)Código CPV principal
38000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Plnění zakázky spočívá v dodávce vybavení laboratoří zadavatele a poskytování servisních služeb pro dodané zboží.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 3 950 086.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Přístroje pro přesné dávkování, měření a vážení vzorků

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38000000
38437000
38416000
38310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ010
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sídlo zadavatele

II.2.4)Descripción del contrato:

Plnění zakázky spočívá v dodávce vybavení laboratoří zadavatele a poskytování servisních služeb pro dodané zboží.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 463 206.50 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000738 „Centrum experimentální biologie rostlin“

II.2.14)Información adicional

Projekt je spolufinancovaný ze zdrojů Evropských strukturálních a investičních fondů, operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Přístroje pro přípravu a inkubaci buněčných kultur a jejich následné dlouhodobé uchování

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33152000
38436300
38000000
42513200
42500000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ010
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sídlo zadavatele.

II.2.4)Descripción del contrato:

Plnění zakázky spočívá v dodávce vybavení laboratoří zadavatele a poskytování servisních služeb pro dodané zboží.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 099 764.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000738 „Centrum experimentální biologie rostlin“

II.2.14)Información adicional

Projekt je spolufinancovaný ze zdrojů Evropských strukturálních a investičních fondů, operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Přístroje pro separaci a homogenizaci vzorků

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ010
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sídlo zadavatele.

II.2.4)Descripción del contrato:

Plnění zakázky spočívá v dodávce vybavení laboratoří zadavatele a poskytování servisních služeb pro dodané zboží.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 334 009.50 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000738 „Centrum experimentální biologie rostlin“

II.2.14)Información adicional

Projekt je spolufinancovaný ze zdrojů Evropských strukturálních a investičních fondů, operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Optické mikroskopy

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38634000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ010
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sídlo zadavatele.

II.2.4)Descripción del contrato:

Plnění zakázky spočívá v dodávce vybavení laboratoří zadavatele a poskytování servisních služeb pro dodané zboží.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 53 106.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000738 „Centrum experimentální biologie rostlin“

II.2.14)Información adicional

Projekt je spolufinancovaný ze zdrojů Evropských strukturálních a investičních fondů, operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ.

Způsob prokázání dle § 77 odst. 1 ZZVZ:

Předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Zahraniční dodavatel předkládá výpis z obchodního rejstříku nebo jeho obdobu podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, v původním jazyce s připojením jeho překladu do českého jazyka. Povinnost připojit překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Doklady prokazující profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat dle § 86 odst. 5 ZZVZ splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Způsob prokázání dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.

Dodavatel doloží splnění této podmínky předložením kopie platného oprávnění k podnikání.

Dodavatel se sídlem či místem podnikání v ČR předloží výpis z živnostenského rejstříku dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Do vydání výpisu dodavatel předloží dle § 10 odst. 3 písm. b) živnostenského zákona stejnopis ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu, a to i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy nebo pravomocným rozhodnutím o udělení koncese.

Požaduje se prokázání min. pro výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Podává-li nabídku zahraniční osoba prostřednictvím své organizační složky v České republice, doloží zejména příslušná živnostenská oprávnění vztahující se k této organizační složce.

Jestliže právní předpisy v zemi sídla dodavatele nevyžadují obdobnou profesní způsobilost, jak je uvedeno v tomto bodu Zadávací dokumentace, nemusí dodavatel doklady zde požadované předkládat. Splnění profesní kvalifikace dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ pak dodavatel prokazuje čestným prohlášením o splnění kvalifikačního předpokladu.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 10/12/2018
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 10/12/2018
Hora local: 11:00
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Nabídky je nutno doručit elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele. Otevírání nabídek se bude konat bez účasti zástupců účastníků.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky s výjimkou případů uvedených v § 211 odst. 3 ZZVZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Chequia
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Chequia
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: https://www.uohs.cz/

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018