Suministros - 495717-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Bucarest: Aparatos para mamografías

2018/S 217-495717

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino”
Romania
Str. Ion Movilă nr. 5–7, sector 2
Bucureşti
73206
Rumania
Persona de contacto: Pârvu Gina
Teléfono: +40 2106435
Correo electrónico: cantacuzino@spitalul-cantacuzino.ro
Fax: +4 02106435
Código NUTS: RO321

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spitalul-cantacuzino.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Spital
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Mamograf direct digital 3D cu tomosinteză

Número de referencia: 16384/04.10.2018
II.1.2)Código CPV principal
33111650
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Mamograf direct digital 3D cu tomosinteză — 1 bucata.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 12-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor conform OUG 107/2017.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidatilor: de 15 zile.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 055 462.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sediul spitalului.

II.2.4)Descripción del contrato:

Mamograf direct digital 3D cu tomosinteză — 1 bucata.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Tehnologie de ultima generatie. / Ponderación: 2
Criterio de calidad - Nombre: Rezolutie spatiala in 2D si 3D: a se preciza. / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: Posibilitatea de upgrade cu software de efectuare mamografie cu substanta de contrast cu certificat CE la data depunerii ofertei. / Ponderación: 6
Criterio de calidad - Nombre: Prezenta unui dispozitiv tip „joystick” de reglare a compresiei de catre pacient in limite programate. / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Generarea in mod automat a 3 obiecte in urma unei achizitii de tomosinteza: imagine 2D sintetica, planuri spatiate la 0,5 mm sau 1 mm, imagini care combina informatia din 10–20 de planuri. / Ponderación: 6
Criterio de calidad - Nombre: Tehnica sustinuta de publicatii care permite achizitia volumelor 3D (tomosinteza) la o doza egala cu doza din achizitia 2D. / Ponderación: 6
Criterio de calidad - Nombre: Timp intre doua expuneri succesive in tomosinteza. / Ponderación: 6
Criterio de calidad - Nombre: Lista de lucru in limba romana. / Ponderación: 2
Criterio de calidad - Nombre: Orientarea campului de vizualizare. / Ponderación: 2
Criterio de calidad - Nombre: Generarea in mod automat de obiecte in urma unei achizitii de tomosinteza: cel putin imagine 2D sintetica, planuri spatiate la 0,5 mm sau 1 mm. / Ponderación: 6
Criterio de calidad - Nombre: Tehnica sustinuta de publicatii care permite achizitia volumelor 3D (tomosinteza) la o valoare a dozei de radiere cat mai apropiata de doza din achizitia 2D. / Ponderación: 6
Criterio de calidad - Nombre: Grila compatibila cu examinarile 2D si/sau 3D. / Ponderación: 6
Criterio de calidad - Nombre: Racire detector/modalitate de racire a detectorului-precizati. / Ponderación: 4
Precio - Ponderación: 30
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 8
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 58–63 din Legea nr. 98/2016 — se va prezenta odata cu DUAE de catre toti operatorii economici (ofertanti, terti sustinatori sau subcontractanti).

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor la bugetul general consolidat (bugetul de stat si bugetul local) la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul emis de ONRC/act constitutiv,

— daca este cazul, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din legea 98/2016 privind achizitiile publice.

DUAE poate fi accesat in vederea completarii si depunerii de la adresa:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— Conf. Dr. Iulian Brezean — manager,

— Director medical — Dr. Posea Cristian,

— Ec. Buzasu Valentina — Director financiar-contabil,

— Ref. spec. Gina Parvu — sef Serviciu Administrativ,

— Ec. Carmen Lupu — compartiment intern specializat in atribuirea de achizitii publice.

Operatorii economici de depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Pentru a demonstra indeplinirea acestei cerinte se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in certificatul constatator sa fie reale/actuale la momentul prezentarii. Pentru documentele depuse de ofertantii straini, se vor prezenta traduceri autorizate ale acestora. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in SEAP, in vederea departajarii ofertelor. Ofertele vor fi depuse în SEAP pâna la un termen limita clar stabilit (si comunicat ofertantilor) de autoritatea contractanta. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat câstigator. Nota: modul in care se poate accesa DUAE, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: accesarea link-ului: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Lista principalelor livrari similare din ultimii 3 ani.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Completare DUAE: Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/12/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 21/02/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/12/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino”
Str. Ion Movilă nr. 5–7, sector 2
București
020475
Rumania
Teléfono: +40 2109447
Correo electrónico: cantacuzino@spitalul-cantacuzino.ro
Fax: +40 2109447

Dirección de internet: www.spitalul-cantacuzino.ro

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018