Suministros - 495723-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Bucarest: Ordenadores personales

2018/S 217-495723

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Universitatea din București
Romania
Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 36–46
Bucureşti
050107
Rumania
Persona de contacto: Cristi Sandu
Teléfono: +40 213077376
Correo electrónico: contact@achizitii.unibuc.ro
Fax: +40 213139575
Código NUTS: RO321

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.unibuc.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Universitate
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Calculatoare tip A și tip B

Número de referencia: 011
II.1.2)Código CPV principal
30213000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Calculatoare tip A si tip B.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para número máximo de lotes: 2
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Calculator A

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Bulevardul Mihail Kogalniceanu nr. 36–46, sector 5, Bucuresti.

Persoană de contact: Lorena Badea +40 213077347.

II.2.4)Descripción del contrato:

Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit il constituie furnizarea de calculatoare tip A, conform cerintelor din caietul de sarcini. Aceasta achizitie publica se realizeaza in contextul necesitatii acestor produse pentru asigurarea Departamentelor Universităţii din Bucuresti si a Facultatilor cu sisteme mai fiabile. Livrarea se va face cu mijloace de transport ale ofertantului si pe cheltuiala acestuia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Calculator B

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Bulevardul Mihail Kogalniceanu nr. 36–46, sector 5, Bucuresti.

Persoană de contact: Lorena Badea +40 213077347.

II.2.4)Descripción del contrato:

Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit il constituie furnizarea de calculatoare B, conform cerintelor din caietul de sarcini. Aceasta achizitie publica se realizeaza in contextul necesitatii acestor produse pentru asigurarea Departamentelor Universităţii din Bucuresti si a Facultatilor cu sisteme mai fiabile. Livrarea se va face cu mijloace de transport ale ofertantului si pe cheltuiala acestuia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții NU trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.

Ofertantii, tertii sustinatori sau subcontractantii participanti la procedura vor depune o declaratie conform art. 60 din Legea 98/2016, odata cu DUAE.

Operatorii economici participanti au obligația completării și prezentării inițiale a DUAE de către ofertanți/candidați (inclusiv pentru asociați/subcontractanți/terți susținători) ca primă dovadă a neîncadrării în situațiile de excludere și a îndeplinirii cerințelor de capacitate.

Ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea etapei finale de licitatie electronica face dovada neîncadrării în situațiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea autoritatii contractante, a următoarelor informații și documente: •certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării.

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul emis de ONRC/actul constitutiv;

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

— Prof. univ. dr. Mircea Dumitru,

— Prof. univ. dr. Iucu-Bumbu Romiță,

— Prof. univ. dr. Magdalena Iordache-Platis,

— Prof. univ. dr. Liviu Papadima,

— Prof. univ. dr. Constantin Mihailciuc,

— Prof. univ. dr. Laurențiu-Mărgărel Leuștean,

— Prof. univ. dr. Laurențiu-Dănuț Vlad,

— Prof. univ. Valentin -Sorin Costreie,

— Ing. Radu Sorin Matache,

— Ing. Ec. Aida Alexandroaia,

— Dr. Florin-Marius Ion,

— Ing. Florinel Miulescu,

— Ec. Simion Cristinel Sandu,

— Director IT&C Anca Ileana,

— Referent achizţii Sabina Lorena Badea,

— Inginer IT Silviu-Laurenţiu Vasile,

— Inginer sistem Ionuţ-Alexandru Ceornodolea,

— Administrator Şef — Facultatea de Matematică şi Informatică,

— Sorin-Iulian Şerban,

— Administrator Şef — Facultatea de Fizică Dumitru Staicu.

Nedepunerea odata cu DUAE a documentelor mentionate anterior poate face subiectul unei solicitari de clarificare.

Prezentarea de documente relevante care să dovedească forma de înregistrare și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic.

Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor,

— Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei.

Ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea etapei finale de licitatie electronica face dovada neîncadrării în situațiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea autoritatii contractante, a următoarelor informații și documente: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Lista principalelor livrari de produse similare in cel mult 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Initial se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire urmand ca ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea etapei finale de licitatie electronica sa depuna documentele justificative.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

Nu se va folosi pas de licitare.

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 10/12/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 10/03/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 10/12/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Conform Legii aplicabile nr. 98/2016.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Universitatea din București — Departamentul de Achiziții Publice
Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 36–46, sector 5
Bucureşti
050107
Rumania
Teléfono: +40 213077376
Correo electrónico: contact@achizitii.unibuc.ro

Dirección de internet: www.unibuc.ro

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018