Suministros - 495756-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Eslovaquia-Trenčín: Equipamiento médico

2018/S 217-495756

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Fakultná nemocnica Trenčín
00610470
Legionárska 28
Trenčín
911 71
Eslovaquia
Persona de contacto: PhDr. Matúš Džuppa
Teléfono: +421 904281818
Correo electrónico: liptak@fntn.sk
Fax: +421 326566840
Código NUTS: SK022

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.e-lena.sk/profil/00610470

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.e-lena.sk/profil/00610470
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://www.e-lena.sk/profil/00610470
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Ventilátory na umelú ventiláciu

II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom verejného obstarávania je dodávka zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu. Predmetom zákazky je dodávka:

— servoventilátor najvyššej triedy

— servoventilátor vyššej strednej triedy

— vysokofrekvenčný servoventilátor

— prenosný servoventilátor

— transportný ventilátor

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 569 336.99 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK022
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Viď bod II.1.4

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 569 336.99 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-25

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO:

a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g)nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h)nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v predchádzajúcich bodoch a týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom súladným s § 32 ods. 2 ZVO, alebo spôsobom súladným s § 152 ods. 1 ZVO.

Predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, určených verejným obstarávateľom môže uchádzač aj spôsobom podľa § 39 ZVO a to Jednotným európskym dokumentom.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Nevyžaduje sa

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej v tomto bode aj,,rozhodné obdobie), ktorým preukáže, že uskutočnil dodávku tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v súhrnnom objeme minimálne rovnakom ako je predpokladaná hodnota zákazky.

Zoznam musí byť doplnený potvrdením/potvrdeniami odberateľa/ov, za každú realizovanú zákazku definovanú v predchádzajúcej vete, a ktorá je obsiahnutá v predloženom Zozname.

Zoznam uskutočnených dodávok tovaru musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, podľa toho, kto je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať.

Pre účely vyhodnotenia podmienky účasti v zmysle tohto bodu 1 bude posudzovaná a akceptovaná 1 realizovaná zákazka ako 1 uzatvorený zmluvný vzťah.

Pre účely vyhodnotenia podmienky účasti v zmysle tohto bodu 1, bude verejný obstarávateľ akceptovať dodávky tovarov rovnakého alebo obdobnom ako je predmet zákazky t.j. dodávka zdravotníckeho vybavenia.

Pre posúdenie minimálnej požadovanej úrovne, musí byť z predložených dokladov zrejmá cena, ktorá

— zohľadňuje alikvotný rozsah len pre požadované posudzované obdobie (ak je to uplatniteľné),

— zohľadňuje len dodávku tovaru na predmete rovnakom alebo podobnom ako je predmet zákazky (ak je to uplatniteľné),

— zohľadňuje alikvotný podiel uchádzača v skupine dodávateľov (ak je to uplatniteľné),

— je správne vyčíslená podľa tohto bodu.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 1 využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení Zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi poskytnuté.

Ak je uchádzačom skupina dodávateľov, ktorá predkladá spoločnú ponuku, preukazujú podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

Predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, určených verejným obstarávateľom môže uchádzač aj spôsobom podľa § 39 ZVO a to Jednotným európskym dokumentom.

Predmetná podmienka účasti je detailne definovaná v súťažných podkladoch.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 10/12/2018
Hora local: 08:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo, Eslovaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 30/06/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/12/2018
Hora local: 09:15
Lugar:

Každý uchádzač, ktorý predloží ponuku môže po prihlásení v systéme Elena na www.e-lena.sk v záložke Otváranie ponúk sledovať otváranie ponúk v reálnom čase. Komisionálne otváranie ponúk sa uskutoční na adrese Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín, budova riaditeľstva FNsP, zasadačka 3 posch, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Každý uchádzač, ktorý predloží ponuku môže sledovať otváranie ponúk priamo v systéme Elena bez nutnosti osobnej účasti. Otváranie ponúk bude prebiehať online v záložke "Otváranie ponúk".

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk v súlade s bodom 22.2 SP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1.Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zverejňuje súťažné podklady a doplňujúce dokumenty vo svojom profile a na stránke portál www.e-lena.sk.

1.1 Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať kliknutím na odkaz mám záujem pri tejto zákazke zverejnenej na portáli www.e-lena.sk

2. Verejný obstarávateľ bude na portáli www.e-lena.sk zverejňovať všetky odpovede na doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov ako aj iné informácie týkajúce sa tejto zákazky, ktoré zároveň poskytne všetkým známym záujemcom a v prípade doplnenia súťažných podkladov zverejní v profile aj znenie rozsahu ich doplnenia.

3. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

4. V prípade predkladania ponuky skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov a predložené v ponuke ako oskenovaná kópia.

5. Pre potreby komunikácie bude využívaný jedine priestor portálu www.e-lena.sk. Iná forma komunikácie by bola v rozpore s §20 ZVO.

6. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 28 400,00 EUR. Ďalšie informácie o spôsobe a podmienkach zloženia zábezpeky sú uvedené v Súťažných podkladoch

7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásiť proces verejného obstarávania za neúspešný v prípade ak na zabezpečenie financovania projektu nebude pridelený nenávratný finančný príspevok alebo Kúpnu zmluvu neodporučí podpísať riadiaci orgán po kontrole procesu verejného obstarávania.

8. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Rozdelenie zákazky by predstavovalo riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obtiažnym, resp. potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí predstavuje riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.

9. Upozornenie pre uchádzačov otváranie ponúk je možné absolvovať aj bez nutnosti fyzickej účasti v sídle verejného obstarávateľa. Otváranie ponúk je možné sledovať v reálnom čase na portáli www.e-lena.sk pre uchádzačov, ktorí predložia ponuku. Systém zverejní obchodné názvy uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií len tým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018