Supplies - 495800-2021

01/10/2021    S191

Nederland-Tilburg: Software voor financiële analyse

2021/S 191-495800

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 247-610767)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Avans Hogeschool te Tilburg
Nationaal identificatienummer: 231561964
Postadres: Prof Cobbenhagenlaan 13
Plaats: TILBURG
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5037DA
Land: Nederland
Contactpersoon: Michel Hoeijmans
E-mail: aanbesteding.dif@avans.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.avans.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering, implementatie en onderhoud van een FP&A tool

Referentienummer: FPAVANS01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48441000 Software voor financiële analyse
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht is het leveren en de implementatie van een FP&A oplossing ter ondersteuning van het samenstellen van de Avans hogeschoolbegroting. Lopende het jaar worden er additionele budgetten toegekend en worden aanvullende begrotingen opgesteld. Er dient apart gerapporteerd te kunnen worden over de (uitputting van de) oorspronkelijke begroting en de gewijzigde begroting. Daarnaast kent Avans Hogeschool ook projectverantwoordingen. De basisinformatie zoals realisatie wordt opgehaald uit het financieel systeem Unit4 ERP (UBW), maar dient nog verder bewerkt en aangevuld te worden met o.a. de prognose. Avans Hogeschool heeft behoefte aan een systeem dat hierbij kan ondersteunen en het handmatige werk overbodig maakt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/09/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 247-610767

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 30/09/2021
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 07/10/2021
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 30-09-2021

Plaatselijke tijd: 09:01

Te lezen:

Datum: 07-10-2021

Plaatselijke tijd: 09:01

VII.2)Overige nadere inlichtingen: