Suministros - 495805-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bélgica-Gante: Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines

2018/S 217-495805

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Provincie Oost-Vlaanderen
BE0207.725.795
Gouvernementstraat 1
Gent
9000
Bélgica
Persona de contacto: Mevrouw Fabienne Lagaert
Teléfono: +32 92678344
Correo electrónico: fabienne.lagaert@oost-vlaanderen.be
Código NUTS: BE23

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.oost-vlaanderen.be

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1969/AK/2018
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Provincie Oost-Vlaanderen
BE0207.725.795
Gouvernementstraat 1
Gent
9000
Bélgica
Persona de contacto: Mevrouw Fabienne Lagaert
Teléfono: +32 92678344
Correo electrónico: fabienne.lagaert@oost-vlaanderen.be
Código NUTS: BE23

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.oost-vlaanderen.be

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Raamovereenkomst voor het leveren van voedingswaren (periode 2019 - 2023)

Número de referencia: 2018-630
II.1.2)Código CPV principal
15000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zie II.2.4

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BE23
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Diverse leveringsplaatsen

II.2.4)Descripción del contrato:

Om de werking van de provinciale keukens efficiënt te laten verlopen, is het wenselijk dat deze diensten beroep kunnen doen op een raamovereenkomst voor het bestellen van hun voedingswaren.

Het Provinciebestuur schrijft daarom een openbare procedure uit voor het sluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van voedingswaren.

Deze raamovereenkomst voorziet in het leveren van droge voeding, voorverpakte gekoelde voeding, zuivel en diepvriesproducten. Dit is in de eerste plaats noodzakelijk voor de werking van de diverse provinciale keukens als voor de provinciale diensten.

Het Provinciebestuur kan als aankoopcentrale optreden voor volgende entiteiten, die dan potentiële afnemers kunnen zijn van onderhavige opdracht:

— de huidige en toekomstige provinciale vzw's

— de huidige en toekomstige Iva's en Eva's

— de huidige en toekomstige autonome provinciebedrijven

Deze entiteiten kunnen, indien zij dit wensen, afnemen van deze raamovereenkomst tegen dezelfde voorwaarden.

In voorkomend geval, worden de bestellingen rechtstreeks door deze afnemers bij de opdrachtnemer geplaatst.

De uitvoeringstermijn bedraagt 4 jaar.

De raming voor 4 jaar bedraagt 1 200 000 EUR (incl. 6 % BTW), gebaseerd op de bestelling gedaan in 2017.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kwaliteit en smaak / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Service / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 70
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

* De inschrijver legt het door hem ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1) hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

2) hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.

Met het oog op de toepassing van deze paragraaf zal de aanbestedende overheid aan de gekozen inschrijver een uittreksel uit het strafregister van de firma opvragen.

Gezien het bedrag van de gekozen offerte hoger zal zijn dan het Europese drempelbedrag, zal eveneens een uittreksel uit het strafregister van alle bestuurders van de firma opgevraagd worden.

Deze uittreksels mogen hoogstens 3 maand oud zijn. Dit uittreksel wordt bij voorkeur reeds bij de offerte gevoegd. Indien dit voor de inschrijver niet mogelijk is, zal dit moeten worden voorgelegd alvorens de gunning zal gebeuren.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Jaarlijkse totale omzet moet 1,2 x de geraamde waarde zijn van de opdracht (= 1 200 000 EUR incl. BTW) bedragen met name een omzet van 1 440.000 EUR (incl. BTW)

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Teneinde zijn technische bekwaamheid te bewijzen, moet de inschrijver beschikken over referenties van gelijkaardige (voorwerp - omvang) opdrachten over de voorbije 3 jaren.

Bij iedere referentie moeten de coördinaten van de contactpersoon vermeld worden.

Voorwerp = Leveren van droge voeding - diepvriesproducten - gekoelde producten.

Omvang = jaarlijkse omvang bedraagt minimum 300 000 EUR, incl. btw

2. Beschrijving organisatie en technische uitrusting

De inschrijver voegt bij zijn offerte een omstandige beschrijving betreffende de organisatie en de technische uitrusting van zijn bedrijf (showroom - informaticasystemen - logistiek centrum - transport -...). Uit deze beschrijving moet blijken dat de inschrijver in staat is om de opdracht uit te voeren volgens de aangeboden modaliteiten.

3. Kwaliteitsnorm:

Om te bewijzen dat de inschrijver aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoet, moet de inschrijver beschikken over een ISO 22.000 of gelijkwaardige certificering. Dit bewijs wordt aan de offerte toegevoegd.

4. FAVV

Afschrift van de toelating voor de fabricage, de verwerking en het in handel brengen van voedingsmiddelen, uitgereikt door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

5. HACCP:

Een certificaat opgesteld door een bevoegd erkend officieel instituut of dienst voor kwaliteitscontrole, waaruit blijkt dat de onderneming voldoet aan de geldende HACCP-normen.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. 2 referenties van gelijkaardige opdrachten zowel qua voorwerp als omvang.

2. De inschrijver voegt bij zijn offerte de omschrijving van het systeem voor het beheer van de toelevering.

3. Kwaliteitsnorm:

Om te bewijzen dat de inschrijver aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoet, moet de inschrijver beschikken over een ISO 22.000 of gelijkwaardige certificering. Dit bewijs wordt aan de offerte toegevoegd.

4. Afschrift van de toelating voor de fabricage, de verwerking en het in handel brengen van voedingsmiddelen, uitgereikt door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

5. Een certificaat opgesteld door een bevoegd erkend officieel instituut of dienst voor kwaliteitscontrole, waaruit blijkt dat de onderneming voldoet aan de geldende HACCP-normen.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 09/01/2019
Hora local: 10:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Neerlandés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 09/05/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 09/01/2019
Hora local: 10:30
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Er is een gesloten opening van de offertes voorzien

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Bélgica
Teléfono: +32 22349611
Correo electrónico: info@raadvst-consetat.be
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018