We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 49581-2022

28/01/2022    S20

Czechia-Prague: Architectural and related services

2022/S 020-049581

Design contest notice

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Městská část Praha 7
National registration number: 00063754
Postal address: U průhonu 1338/38
Town: Praha
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 17000
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Jakub Chudárek
E-mail: chudarekj@praha7.cz
Telephone: +420 770162993
Internet address(es):
Main address: https://www.praha7.cz
Address of the buyer profile: https://praha7.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_2937.html
I.3)Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: https://praha7.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_2937.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ZŠ Jana Vodňanského

Reference number: SZ MČ P7 015246/2022
II.1.2)Main CPV code
71200000 Architectural and related services
II.2)Description
II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem soutěže je novostavba Základní školy Jana Vodňanského, která bude jednou z prvních staveb, která předurčí vzhled nově vznikajícího bloku domů na území pražských Holešovic. Předmětem soutěže je návrh nové základní školy o kapacitě 2 x 9 tříd a dvou přípravných tříd včetně venkovních prostor a obnovení uličky Přádelní pro pěší a cyklisty (případně nezbytné zásobování). Cílem je nalézt takové řešení, které s přiměřenými ekonomickými náklady na výstavbu ale i na provoz budovy definuje smysluplný urbanismus místa a zároveň kreativní a kultivovanou architekturu, dále definuje jasnou představu o škole pro 21. století, která bude respektovat současné ekologické, sociální i estetické nároky.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
Participation is reserved to a particular profession: yes
Indicate profession:

autorizovaná osoba podle autorizačního zákona, případně autorizovaný architekt a inženýr podle práva státu, jehož jsou občany nebo v němž mají své sídlo

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.2)Type of contest
Open
IV.1.7)Names of participants already selected:
IV.1.9)Criteria for the evaluation of projects:

Zadavatel stanovuje kritéria kvality, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, bez pořadí významnosti následovně:

a) Technická úroveň návrhu - konstrukční a technologická řešení s přihlédnutím k investičním a provozním nákladům,

b) Estetické a funkční vlastnosti - kvalita architektonického řešení - komfort a flexibilita užívání, funkčně-provozní řešení, logické vazby v dispozičním řešení a komfort uživatelů, estetika a edukativnost návrhu, ekonomičnost návrhu.

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of projects or requests to participate
Date: 25/03/2022
Local time: 14:00
IV.2.3)Date of dispatch of invitations to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which projects or requests to participate may be drawn up:
Czech, English
IV.3)Rewards and jury
IV.3.1)Information about prize(s)
A prize/prizes will be awarded: yes
Number and value of the prize(s) to be awarded:

První cena se stanovuje ve výši 1.200.000 Kč

Druhá cena se stanovuje ve výši 900.000 Kč

Třetí cena se stanovuje ve výši 650.000 Kč.

IV.3.2)Details of payments to all participants:

Mezi ostatní účastníky 2. fáze soutěže, jejichž soutěžní návrh neobdrží žádnou cenu, bude rozdělena částka ve výši 600.000 Kč. Maximální výše skicovného na jednoho účastníka je stanovena na 200.000 Kč. Těmto účastníkům zadavatel neudělí žádné ceny.

Zadavatel neudělí žádné mimořádné odměny.

IV.3.3)Follow-up contracts
Any service contract following the contest will be awarded to the winner or winners of the contest: yes
IV.3.4)Decision of the jury
The decision of the jury is binding on the contracting authority/entity: yes
IV.3.5)Names of the selected members of the jury:

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/01/2022