Suministros - 495851-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Electricidad

2018/S 217-495851

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Ministerstvo na otbranata
000695324
ul. „Dyakon Ignatiy“ No. 3
Sofiya
1092
Bulgaria
Persona de contacto: Stoycho Vladev
Teléfono: +359 220676
Correo electrónico: s.vladev@mod.bg
Fax: +359 222969
Código NUTS: BG412

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.mod.bg

Dirección del perfil de comprador: https://pp.mod.bg

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2018-059
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция

II.1.2)Código CPV principal
09310000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка на нетна активна електрическа енергия за небитови потребители от Министерство на отбраната и предоставяне на услуги чрез извършване на дейност като координатор на стандартна балансираща група.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 455 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1 обект на Министерство на отбраната, намиращ се в гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 3

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на нетна активна електрическа енергия за небитови потребители от Министерство на отбраната и предоставяне на услуги чрез извършване на дейност като координатор на стандартна балансираща група.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 455 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Документацията за участие е качена на профила на купувача на Министерството на отбраната на адрес: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2018-059.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Участникът следва да притежава валиден лиценз, издаден от Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР), за „търговия с електрическа енергия съгласно чл. 39 ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ във връзка с чл. 58 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят в настоящата процедура не предявява изисквания за икономическото и финансово състояние по смисъла на чл. 61 от ЗОП.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Участникът да има внедрена система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на стандарт EN ISO 9001:2008/ISO 90012015 или еквивалент с обхват, приложим към предмета на поръчката.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Участникът да прилага система за управление на качеството.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 14/12/2018
Hora local: 17:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 4 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/12/2018
Hora local: 14:00
Lugar:

Министерство на отбраната, дирекция „Отбранителна аквизиция“, гр. София, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 5

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Информация относно упълномощените лица и процедура на отваряне може да се получи на тел. +359 29220676 — Стойчо Владев, дирекция „Отбранителна аквизиция“, Министерство на отбраната.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Основанията за задължително отстраняване от процедурата са посочени в чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

2. Възложителят изисква представяне на гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от прогнозната стойност в съответствие с чл. 111 от ЗОП в избрана от изпълнителя форма, както следва:

2.1. парична сума;

2.2. банкова гаранция;

2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

3. Начинът на плащане е определен от възложителя съгласно чл. 6, 7, 8 и 9 от проекта на договор (приложение № 5 към документацията за участие в процедурата).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Срокът за подаване на жалби е 10 (десет) дни съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018