Suministros - 495894-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Actualización de la red

2018/S 217-495894

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Główna Policji
Puławska 148/150
Warszawa
02-624
Polonia
Persona de contacto: Tomasz Jedynak
Teléfono: +48 226012220
Correo electrónico: tomasz.jedynak@policja.gov.pl
Fax: +48 226011857
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.policja.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platformazakupowa.pl/kgp
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://platformazakupowa.pl/kgp
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizacja urządzeń sieci szkieletowych w węzłach sieci Mewa

Número de referencia: 282/BŁiI/18/TJ
II.1.2)Código CPV principal
32428000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja urządzeń sieci szkieletowych w węzłach sieci MEWA w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz opcjonalnego.

Zamówienie podstawowe (gwarantowane) obejmuje sprzedaż i dostawę do siedziby Zamawiającego:

— 7 urządzeń sieciowych (routery),

— 6 szt. urządzeń sieciowych (przełączniki).

Zamówienie opcjonalne obejmuje sprzedaż i dostawę do siedziby Zamawiającego:

— 1 szt. urządzenia sieciowego (router).

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja urządzeń sieci szkieletowych w węzłach sieci MEWA w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz opcjonalnego.

Zamówienie podstawowe (gwarantowane) obejmuje sprzedaż i dostawę do siedziby Zamawiającego:

— 7 urządzeń sieciowych (routery),

— 6 szt. urządzeń sieciowych (przełączniki).

Zamówienie opcjonalne obejmuje sprzedaż i dostawę do siedziby Zamawiającego:

— 1 szt. urządzenia sieciowego (router).

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Rozszerzona gwarancja na cały przedmiot zamówienia / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 15/03/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Wymagany termin realizacji zamówienia opcjonalnego: do dnia 15.3.2019 r.

Zamówienie opcjonalne obejmuje sprzedaż i dostawę do siedziby Zamawiającego:

— 1 szt. urządzenia sieciowego (router).

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z wnioskiem o skorzystanie z zamówienia w ramach prawa opcji (zrealizowanie zamówienia opcjonalnego) po 10 dniach roboczych od dnia zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca musi wyrazić zgodę na realizację zamówienia opcjonalnego.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 35 000,00 PLN w formie określonej w art. 45 ustawy Pzp oraz Rozdziału IX SIWZ. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy brutto zamówienia podstawowego (gwarantowanego).

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który spełnia następujący warunek udziału, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, w tym należytego wykonania w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej 2 dostaw sprzętu informatycznego (urządzeń sieciowych), jego instalacji i konfiguracji oraz świadczenia serwisu gwarancyjnego o wartości co najmniej 750 000,00 PLN brutto.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie żądał złożenia: wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykonawca w wykazie ma obowiązek podać wykonane zamówienia odpowiadające postawionemu warunkowi udziału w postępowaniu.

Dowodami, o których mowa powyżej, są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,

b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt a).

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 4 do SIWZ (projekt umowy).

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/12/2018
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/12/2018
Hora local: 12:10
Lugar:

Biuro Finans

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Biuro Finansów KGP) w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, za pośrednictwem Platformy, zgodnie z informacją zawartą w formularzu składania oferty na Platformie (https://platformazakupowa.pl), oraz zapisami Rozdziału XII ust. 2 pkt 1) SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp.

Warunki udziału oraz wymagane dokumenty określa Rozdział VI i VII SIWZ.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp (oświadczenia i dokumenty wskazanie w Rozdziale VII ust. 5.1 i 5.2 SIWZ oraz - w uszczegółowieniu informacji dot. Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dokumenty wym. w Rozdziale VII ust. 6 SIWZ).

W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w Rozdz. VI ust. 1 SIWZ oraz braku podstaw wykluczenia Zamawiający, żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Zamawiający wymaga wypełnienia JEDZ w zakresie odpowiadającym wszelkim wymaganiom określonym w SIWZ.

Ponadto Wykonawca musi złożyć wypełniony Formularz ofertowy (o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do SIWZ).

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/kgp i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018