Suministros - 495901-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Nowy Dwór Mazowiecki: Carbón y combustibles derivados del carbón

2018/S 217-495901

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
AMW Sinevia Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki
05-100
Polonia
Persona de contacto: krzysztof janiga
Teléfono: +48 221012100-146
Correo electrónico: krzysztof.janiga@sinevia.pl
Fax: +48 221012100
Código NUTS: PL9

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.amwsinevia.pl

Dirección del perfil de comprador: www.amwsinevia.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Vivienda y servicios comunitarios

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

DSE Jarosław: Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem pakowanego węgla eko-groszek dom. Bezwola, Roskosz, Siedlce

Número de referencia: SVA/U/4620-39/2018
II.1.2)Código CPV principal
09111000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem pakowanego węgla eko-groszek o wartości opałowej powyżej 26 000 kj/kg, zawartości popiołu do 10 %, zawartości siarki do 0,8 %, granulacji 5-25 mm, spiekalności ri (0-20), temp. mięknienia popiołu ta > 1 200 oC w maksymalnej ilości:

1) 180 ton – JW 4226 Skład Bezwola, 21-310 Wohyń, POLSKA;

2) 66 ton – JW 3411 Roskosz, 21-500 Biała Podlaska, POLSKA;

3) 10 ton – JW. Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Składowa 39, POLSKA (wymagana dostawa samochód dostawczy dwuosiowy z HDS bez przyczepy, ze względu na utrudniony dojazd).

5. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 170 214.40 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

JW 4226 Skład Bezwola, 21-310 Wohyń, POLSKA;

JW 3411 Roskosz, 21-500 Biała Podlaska, POLSKA;

JW. Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Składowa 39, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem pakowanego węgla eko-groszek o wartości opałowej powyżej 26 000 kj/kg, zawartości popiołu do 10 %, zawartości siarki do 0,8 %, granulacji 5-25 mm, spiekalności ri (0-20), temp. mięknienia popiołu ta > 1 200 oC w maksymalnej ilości:

1) 180 ton – JW 4226 Skład Bezwola, 21-310 Wohyń, POLSKA;

2) 66 ton – JW 3411 Roskosz, 21-500 Biała Podlaska, POLSKA;

3) 10 ton – JW. Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Składowa 39, POLSKA (wymagana dostawa samochód dostawczy dwuosiowy z HDS bez przyczepy, ze względu na utrudniony dojazd).

W przypadku wyboru oferty Wykonawcy zobowiązany on będzie każdorazowo załączyć certyfikat/świadectwo jakości na dostarczony produkt lub orzeczenie laboratoryjne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

2. Zamawiający informuje, że podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego na podstawie art. 31 a ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym.

3. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 09111000-0 – Węgiel i paliwa na bazie węgla.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu przedmiotu umowy do 30 % w stosunku do ilości wskazanej w zał. nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.

5. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy.

6. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim wypadku musi wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (wartość lub procentową część zamówienia oraz zakres części zlecanej) i podać nazwy i adresy znanych podwykonawców

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu przedmiotu umowy do 30 % w stosunku do ilości wskazanej w zał. nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 116-263538
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Sobianek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Polna 70
Parczew
21-200
Polonia
Teléfono: +48 516848803
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 227 840.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 170 214.40 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/11/2018