Suministros - 495940-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Ruse: Material médico fungible

2018/S 217-495940

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
„Kompleksen onkologichen tsentar — Ruse“ EOOD
117527022
ul. „Nezavisimost“ No. 2
Ruse
7002
Bulgaria
Persona de contacto: mag.-farm. M. Gaydarova
Teléfono: +359 82-819955
Correo electrónico: kocruse@abv.bg
Fax: +359 82-834463
Código NUTS: BG323

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.kocruse.com

Dirección del perfil de comprador: http://kocruse.com/profile

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на медицински изделия — затворени системи CSTHD, заплащани от НЗОК, за нуждите на „КОЦ — Русе“ ЕООД

II.1.2)Código CPV principal
33140000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия — затворени системи CSTHD, заплащани от НЗОК, за нуждите на „КОЦ — Русе“ ЕООД, индивидуализирани в подгрупа 19.2 „Затворена система CSTHD при приложение на цитотоксични лекарствени продукти“ на Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда Наредба № 10 от 24.3.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 62 150.00 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Затворена система CSTHD при приложение на цитотоксични лекарствени продукти с адаптор за спринцовка — за еднократна употреба

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG323
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека на „КОЦ — Русе“ АД, на адрес гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодична доставка по предварителна заявка на 2 500 бр. затворена система CSTHD при приложение на цитотоксични лекарствени продукти с адаптор за спринцовка — за еднократна употреба. Тази система съдържа следните елементи:

1. адаптор за ампули, флакони и др. лекарствени форми и конвентор;

2. адаптор за вход (контейнер за пациента);

3. адаптор за спринцовка — за еднократна употреба — 1 бр.

Медицинските изделия да са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК ще заплаща извън стойността на клиничните пътеки, актуален към 1.4.2018 г. Медицинските изделия да отговарят на изискванията на ЗМИ, Наредба № 10 от 24.3.2009 г., както и на техническите характеристики, определени от НЗОК в спецификация с определени и групирани мед. изделия, прилагани в условията на болничната мед. помощ, публикувана на официалната интернет страница на НЗОК: www.nhif.bg, линк „Лекарства“, подлинк „За партньорите на НЗОК“, „За производителите и вносителите на мед. изделия“.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Затворена система CSTHD при приложение на цитотоксични лекарствени продукти с адаптор за спринцовка — за многократна употреба

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG323
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека на „КОЦ — Русе“ АД, на адрес гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодична доставка по предварителна заявка на 2 500 бр. затворена система CSTHD при приложение на цитотоксични лекарствени продукти с адаптор за спринцовка — за многократна употреба, с прогнозно количество 2 500 бр. Тази система съдържа следните елементи:

1. адаптор за ампули, флакони и др. лекарствени форми и конвентор;

2. адаптор за вход (контейнер за пациента);

3. Адаптор за спринцовка — за многократна употреба — 1 бр.

Медицинските изделия да са включени в Списъка на мед. изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК ще заплаща извън стойността на клиничните пътеки, актуален към 1.4.2018 г. Мед. изделия да отговарят на ЗМИ, Наредба № 10 от 24.3.2009г., както и на техническите характеристики, определени от НЗОК в спецификация с определени и групирани мед. изделия, прилагани в условията на болничната мед. помощ, публикувана на официалната интернет страница на НЗОК: www.nhif.bg, линк „Лекарства“, подлинк „За партньорите на НЗОК“, „За производителите и вносителите на мед. изделия“.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 027-058408
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1,2
Denominación:

Доставка на медицински изделия — затворени системи CSTHD, заплащани от НЗОК, за нуждите на „КОЦ — Русе“ АД

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 4
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Аквахим“ АД
200984964
бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 83
София
1582
Bulgaria
Teléfono: +359 2-80750000
Correo electrónico: aquachim@aquachim.bg
Fax: +359 2-80750050
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 62 150.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със срок 12 месеца. С Решение № 12754 от 22.10.2018 г. по адм. д. № 9548/2018 г. на ВАС приключи производството по обжалване на Решение № РД-101/30.4.2018 г. на управителя на „КОЦ — Русе“ АД, с което участникът в процедурата „Аквахим“ АД е определен за изпълнител на обществената поръчка. Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване. Считано от датата на посоченото решение на ВАС, обжалваното решение на възложителя е влязло в сила.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018