Suministros - 495947-2018

10/11/2018    S217    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Grodzisko Dolne: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2018/S 217-495947

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Grodzisko Dolne
Grodzisko Dolne 125a
Grodzisko Dolne
37-306
Polska
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Telka, Adam Mołdoch
Tel.: +48 172428265
E-mail: urzad@grodziskodolne.pl
Faks: +48 172436038
Kod NUTS: PL82

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.grodziskodolne.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasto Leżajsk
ul. Rynek 1
Leżajsk
37-300
Polska
E-mail: uml@miastolezajsk.pl
Kod NUTS: PL82

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.miastolezajsk.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Zamawiającym wyznaczonym do przeprowadzenia niniejszego postępowania na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z Pzp w imieniu i na rzecz Zamawiających, o których mowa w sekcji I.1) jest Gmina Grodzisko Dolne

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk

Numer referencyjny: RI.271.15.2018
II.1.2)Główny kod CPV
09331200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk w ramach projektu „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 526 188.92 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44621220
45331110
45300000
45321000
45330000
45331000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 36 szt. kotłów na biomasę (pellet) do ogrzewania budynków w budynkach mieszkalnych wraz z osprzętem, w tym:

a) w Gminie Grodzisko Dolne (łącznie 17 szt.):

− 1 szt. o mocy grzewczej min. 10 kW,

− 1 szt. o mocy grzewczej min. 12 kW

− 3 szt. o mocy grzewczej min. 15 kW,

− 1 szt. o mocy grzewczej min. 18 kW,

− 1 szt. o mocy grzewczej min. 19 kW,

− 5 szt. o mocy grzewczej min. 20 kW,

− 3 szt. o mocy grzewczej min. 24 kW,

− 1 szt. o mocy grzewczej min. 25 kW,

− 1 szt. o mocy grzewczej min. 30 kW,

b) w Mieście Leżajsk (łącznie 19 szt.):

− 10 szt. o mocy grzewczej min. 15 kW,

− 5 szt. o mocy grzewczej min. 20 kW,

− 4 szt. o mocy grzewczej min. 25 kW,

2) wykonanie montażu czopucha do komina,

3) zamontowanie zabezpieczeń instalacji,

4) wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania,

5) wykonanie podłączenia kotła do instalacji c. w. u,

6) wykonanie montażu pomp obiegowych,

7) wykonanie montażu układu sterująco-regulującego,

8) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę,

9) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji,

10) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na biomasę wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

11) inne elementy ujęte w załączniku nr 1b do SIWZ i Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2b do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność kotła / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt Nr RPPK.03.01.00-18-0053/17 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 140-319846
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/10/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
SEMPER POWER Sp. z o.o.
ul. Główna 7
Krupski Młyn
42-693
Polska
E-mail: biuro@semperpower.pl
Kod NUTS: PL22

Adres internetowy: http://semperpower.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 413 000.00 PLN
Najtańsza oferta: 526 188.92 PLN / Najdroższa oferta: 613 961.49 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 80 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Montaż kotłów na biomasę - 70 %

Demontaż starych kotłów - 10 %

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

—24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy,

—24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu,

—24.3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,

—24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp,

—24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

—24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,

—24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

—24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

—24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

—a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

—b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

—c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

—24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,

—24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,

—24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/11/2018