Suministros - 495969-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Cracovia: Equipo y material informático

2018/S 217-495969

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
ul. Zarzecze 106
Kraków
30-134
Polonia
Persona de contacto: Renata Tekiela
Teléfono: +48 126399250
Correo electrónico: przetargi@straz.krakow.pl
Fax: +48 126399259
Código NUTS: PL213

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.straz.krakow.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rozbudowa Centrum Przetwarzania Danych, Budowa Systemu Bezpieczeństwa Danych, dostawa i wdrożenie usługi wideokonferencji.

Número de referencia: WZP.2370.6.5.2018
II.1.2)Código CPV principal
30200000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania oraz konfiguracja i wdrożenie następujących zadań:1) rozbudowa Wojewódzkiego Centrum Przetwarzania Danych; 2) budowa Systemu Bezpieczeństwa Danych; 3) dostawa i wdrożenie usługi wideokonferencji. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ; b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami i standardami; c) pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta na terenie UE; d) nie dopuszcza się do zaoferowania sprzętu odnawialnego, demonstracyjnego lub powystawowego; e) jeśli do właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia wymagane są materiały eksploatacyjne, cena oferty powinna uwzględniać ww. materiały. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały były nowe, oryginalne, nieregenerowane i zalecane przez producenta. Nie dopuszcza się zaoferowania startowych materiałów eksploatacyjnych o obniżonej wydajności.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 6 065 853.65 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Rozbudowa Centrum Przetwarzania Danych wraz z uruchomieniem usługi chmury prywatnej.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30200000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Województwo małopolskie, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem dostawy jest: przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej i przygotowania na jej podstawie harmonogramu wdrożenia; Dostawa urządzeń, oprogramowania oraz licencji i elementów niezbędnych do funkcjonowania systemu, środowisk wirtualizacyjnych i replikacji Centrum Przetwarzania Danych KW PSP w Krakowie ul. Zarzecze 106 oraz w Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych w Krakowie ul. Rozrywki 26 w tym w szczególności: budowa Centrum Przetwarzania Danych w siedzibie Zamawiającego tj. Kraków, ul. Zarzecze 106; przeniesienie obecnego systemu Centrum Przetwarzania Danych z lokalizacji ul. Zarzecze 106 do Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych na ul. Rozrywki 26 w Krakowie i rozbudowa; rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu archiwizacji niezbędnego do archiwizacji danych z Centrum Przetwarzania Danych; dostawa i wdrożenie chmury prywatnej umożliwiającej współdzielenie w czasie rzeczywistym dokumentów i pracy grupowej w sieci wewnętrznej Zamawiającego; dostawa, instalacja i konfiguracja systemu niezbędnego do monitorowania zasobów teleinformatycznych Zamawiającego;dostosowanie systemu do potrzeb i wymagań Zamawiającego; przeprowadzenie przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy testów systemu;integracja Systemu ze wskazanymi systemami Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania; uzgodnienie z Zamawiającym formy i konspektu szkoleń oraz przeszkolenie administratorów i użytkowników; produkcyjne wdrożenie Sytemu; wykonanie i przekazanie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej; serwis gwarancyjny i świadczenie usługi asysty technicznej z możliwością instalacji najnowszych wersji i aktualizacji do najnowszej wersji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMP.02.01.01-12-0085/17

II.2.14)Información adicional

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Budowa systemu bezpieczeństwa danych.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30200000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Województwo małopolskie, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem dostawy jest: zakup urządzeń i oprogramowania w celu budowy systemu bezpieczeństwa danych w tym m.in.: zakup i konfiguracja urządzeń sieciowych wraz z systemem autentyfikacji; zakup i konfiguracja urządzeń dostępowych; zakup szaf rack; dostosowanie systemu do potrzeb i wymagań Zamawiającego; przeprowadzenie przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy testów systemu; integracja systemu ze wskazanymi systemami Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania; uzgodnienie z Zamawiającym formy i konspektu szkoleń oraz przeszkolenie administratorów i użytkowników; produkcyjne wdrożenie systemu; wykonanie i przekazanie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej; serwis gwarancyjny i świadczenie usługi asysty technicznej z możliwością instalacji najnowszych wersji i aktualizacji do najnowszej wersji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMP.02.01.01-12-0085/17

II.2.14)Información adicional

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa i wdrożenie usługi wideokonferencji.

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30200000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Województwo małopolskie, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem dostawy jest: implementacja serwerów wideokonferencyjnych (mostków) zlokalizowanych w KW PSP w Krakowie oraz w KM PSP w Krakowie; zakup 122 końcówek (terminali) zlokalizowanych w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej woj. małopolskiego. Rozwiązanie będzie działać w oparciu o infrastrukturę Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej 112 (OST 112) oraz łącza internetowego służących do tworzenia i świadczenia połączeń wideokonferencyjnych zarówno punkt-punkt jak i punkt-wielopunkt. Z lokalizacji, które nie mają dostępu do infrastruktury OST 112 musi być zapewniony bezpieczny dostęp oparty o infrastrukturę sieci publicznej. System musi zapewniać prowadzenie wideokonferencji jednocześnie dla co najmniej 80 użytkowników, a konfiguracja systemu musi zapewniać w przypadku niedostępności jednego z mostków, przejęcie przez drugi dostępny mostek dalsze prowadzenie spotkań wideokonferencyjnych. Ponadto przedmiotem dostawy jest:dostosowanie systemu do potrzeb i wymagań Zamawiającego; przeprowadzenie przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy testów systemu; integracja systemu ze wskazanymi systemami Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania; uzgodnienie z Zamawiającym formy i konspektu szkoleń oraz przeszkolenie administratorów i użytkowników; produkcyjne wdrożenie systemu; wykonanie i przekazanie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej; serwis gwarancyjny i świadczenie usługi asysty technicznej z możliwością instalacji najnowszych wersji i aktualizacji do najnowszej wersji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMP.02.01.01.-12-0085/17

II.2.14)Información adicional

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 077-171353
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Rozbudowa Centrum Przetwarzania Danych wraz z uruchomieniem usługi chmury prywatnej.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
20/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Advanced Business Systems Sp. z o.o.
ul. Płk. Dąbka 8
Kraków
30-732
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 610 569.10 PLN
Valor total del contrato/lote: 2 417 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polonia

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018