Suministros - 495977-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Wroclaw: Reactivos de laboratorio

2018/S 217-495977

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
ul. Weigla 5
Wrocław
50-981
Polonia
Persona de contacto: Piotr Strąk - 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław
Teléfono: +48 261660550
Correo electrónico: m.okulicz-kozaryn@4wsk.pl
Fax: +48 261660550
Código NUTS: PL514

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.4wsk.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa odczynników wraz z najmem analizatorów i urządzeń dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wg 2 pakietów

Número de referencia: 67/WZM/2018
II.1.2)Código CPV principal
33696500 - PA01
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników wraz z najmem analizatorów i urządzeń dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wg 2 pakietów:

— Pakiet nr 1: Dostawa podłoży mikrobiologicznych oraz odczynników do automatycznego analizatora mikrobiologicznego i automatycznego aparatu do barwienia preparatów metodą Gram wraz z najmem niezbędnego sprzętu do wykonywania ww. badań przez okres 36 miesięcy,

— Pakiet nr 2: Dostawa odczynników do automatycznego analizatora do badań typu BLOT wraz z najmem analizatora oraz urządzenia skanującego i czytnika przez okres 24 miesięcy.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 193 167.74 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500 - PA01
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Apteka Szpitalna, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Pakiet nr 1: Dostawa podłoży mikrobiologicznych oraz odczynników do automatycznego analizatora mikrobiologicznego i automatycznego aparatu do barwienia preparatów metodą Gram wraz z najmem niezbędnego sprzętu do wykonywania ww. badań przez okres 36 miesięcy.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy towaru / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Termin wymiany reklamacyjnej zakwestionowanego towaru / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Termin naprawy najmowanego urządzenia / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 50 % ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 50 % ceny brutto umowy. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.

2. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a niezobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

3. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji.

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500 - PA01
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Apteka Szpitalna, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Pakiet nr 2: Dostawa odczynników do automatycznego analizatora do badań typu BLOT wraz z najmem analizatora oraz urządzenia skanującego i czytnika przez okres 24 miesięcy.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy towaru / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Termin wymiany reklamacyjnej zakwestionowanego towaru / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Termin naprawy najmowanego urządzenia / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 50 % ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 50 % ceny brutto umowy. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.

2. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a niezobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

3. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji.

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 163-371959
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Pakiet 1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
30/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
bioMérieux Polska Sp. z o.o.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9
Warszawa
01-518
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 969 664.32 PLN
Valor total del contrato/lote: 989 639.74 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Pakiet 2

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Biomar Diagnostyka Sp. z o.o
ul. Jagodowa 11
Gliwice
44-110
Polonia
Código NUTS: PL229
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 215 149.80 PLN
Valor total del contrato/lote: 203 528.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587702
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Biuro Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018