Suministros - 496000-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Países Bajos-Delft: Contenedores para residuos

2018/S 217-496000

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex
50696963
Schieweg 99
Delft
2627 AT
Países Bajos
Persona de contacto: Mario Bianchi
Teléfono: +31 703373000
Correo electrónico: aanbestedingen@avalex.nl
Código NUTS: NL333

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.avalex.nl/

Dirección del perfil de comprador: https://ctmsolution.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293070

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Afvalinzamelaar

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Aanschaf BOC

Número de referencia: 20180005/EA
II.1.2)Código CPV principal
44613800
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

De aanbestedende dienst wil met deze aanbesteding de aanschaf van Bovengronds Onderlossende Containers (BOC’s) in de markt zetten. Het doel van deze Europese aanbesteding is het verkrijgen van een nieuwe (raam)overeenkomst met 1 opdrachtnemer voor het leveren van BOC’s. In het afgelopen periode is gebleken dat de aanbestedende dienst op basis van tevredenheid meer gebruik wil gaan maken van BOC’s. Dit met als reden dat deze BOC’s niet locatie gebonden hoeven te zijn en derhalve gemakkelijk en snel bij- of verplaatst kunnen worden. De BOC’s dienen tevens voor verschillende afvalstromen ingezet te kunnen worden, zoals bv. Restafval, Papier, GFT, PMD, Glas en Textiel. Jaarlijks worden tussen de 10 en 40 stuks BOC’s aangeschaft.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34928480
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: NL333
Código NUTS: NL332
Código NUTS: NL33
II.2.4)Descripción del contrato:

De opdracht omvat: In 2014 is door Avalex en haar deelnemende gemeenten in gezamenlijkheid een beleidsstudie uitgevoerd die heeft geleid tot het afvalbeleidsplan “Het Nieuwe Inzamelen”. In 2015 hebben de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten dit plan, invoering van “Het Nieuwe Inzamelen” in het gehele Avalex verzorgingsgebied, aangenomen. De kern van het principe “Het Nieuwe Inzamelen” is het bieden van een hogere service op grondstoffen en een lagere service op de inzameling van restafval. De essentie van “Het Nieuwe Inzamelen” is het bereiken van de beoogde duurzame gedragsverandering bij inwoners in het verzorgingsgebied van Avalex. Om alle doelstellingen van “Het Nieuwe Inzamelen” te bereiken, maakt de aanbestedende dienst gebruik van verschillende inzamelmiddelen. De aanbestedende dienst wil met deze aanbesteding de aanschaf van Bovengronds Onderlossende Containers (BOC’s) in de markt zetten. Het doel van deze Europese aanbesteding is het verkrijgen van een nieuwe (raam)overeenkomst met 1 opdrachtnemer voor het leveren van BOC’s. In het afgelopen periode is gebleken dat de aanbestedende dienst op basis van tevredenheid meer gebruik wil gaan maken van BOC’s. Dit met als reden dat deze BOC’s niet locatie gebonden hoeven te zijn en derhalve gemakkelijk en snel bij- of verplaatst kunnen worden. De BOC’s dienen tevens voor verschillende afvalstromen ingezet te kunnen worden, zoals bv. Restafval, Papier, GFT, PMD, Glas en Textiel. Jaarlijks worden tussen de 10 en 40 stuks BOC’s aangeschaft.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Kwaliteit / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Herzieningsclausule

Naast de verlengingsopties van de (raam)overeenkomst zoals hierboven omschreven behoudt Opdrachtgever zich het recht voor om de opdracht als volgt te wijzigen:

• De prijzen kunnen na 1.1.2020 opnieuw vastgesteld worden op basis van de volgende indexeringsclausule:

De tarieven kunnen na 1.1.2020 éénmaal per jaar worden bijgesteld met een percentage gelijk aan het CBS-prijsindexcijfer CAO lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, categorie metaalelektro en CBS-prijsindexcijfer voor Staalproducten. Hierbij wordt telkens het maandcijfer van de voorafgaande maand september gehanteerd, waarbij het indexcijfer van [september 2019] wordt gesteld op 100 %. Opdrachtnemer dient een beargumenteerde en onderbouwde prijsaanpassing minimaal drie (3) maanden van tevoren kenbaar te maken aan Opdrachtgever. Alleen na schriftelijk akkoord door de Opdrachtgever worden de tarieven uit de (Raamovereenkomst) met het overeengekomen percentage aangepast. Indien een voorstel voor prijsindexering niet binnen de gestelde termijn is gedaan, blijven de vigerende prijzen en tarieven gehandhaafd.

• De opdracht uit te breiden met de volgende diensten:

O Diensten t.b.v. advies voor strategisch plaatsen BOC.

• De opdracht uit te breiden met de levering van de volgende zaken/producten:

O Nieuwe inserts voor eventuele nieuwe afvalstromen;

O Gewijzigde inserts t.b.v. wijzigingen in huisstijl van Avalex;

O Productwijzigingen aan de BOC als binnen de overeenkomst vastgesteld t.b.v. verbetering van het te leveren product.

• Meerwerkopdrachten onder de overeenkomst rechtstreeks te gunnen aan de Opdrachtnemer waaronder: eventuele productaanpassingen en –uitbreiding als gevolg van o.a. ontwikkelingen in de markt, wijzigingen in de regelgeving, kwaliteitsbehoefte van de Opdrachtgever, wijzigingen in het beleid.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 122-276673
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Aanschaf BOC

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Rechtbank Den Haag
Den Haag
Países Bajos
Correo electrónico: info@rechtspraak.nl

Dirección de internet: https://www.rechtspraak.nl/

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/11/2018