Suministros - 496020-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Wroclaw: Autoclaves

2018/S 217-496020

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Wrocław
50-370
Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Perehiniec, Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 19, 50-370 Wrocław, bud. A5, pokój 409
Teléfono: +48 713204149
Correo electrónico: agnieszka.perehiniec@pwr.edu.pl
Código NUTS: PL514

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://przetargi.pwr.edu.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: uczelnia wyższa
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wyposażenia Laboratorium procesów hydrometalurgicznych w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja” – Stanowisko badań procesów ciśnieniowych

Número de referencia: ZP/BZP/280/2018
II.1.2)Código CPV principal
33191110
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Laboratorium procesów hydrometalurgicznych w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja” – Stanowisko badań procesów ciśnieniowych. Dostawa/zakup dotyczy dwóch stanowisk badań procesów ciśnieniowych

2. Zgodnie z art. 93 ust. 1a uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 515 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miejsce dostawy: Budynek GEO-3EM, ul. Na Grobli 13, Wrocław, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1.Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę, wniesienie, montaż, instalację, uruchomienie i instruktaż oraz sprawdzenie poprawności działania w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.Zestaw aparatury konieczny do badań ługowania ciśnieniowego oraz wydzielania związków chemicznych w warunkach hydrotermalnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ - OPZ. .Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ. 2. Termin realizacji zamówienia wynosi: do 31.10.2018 r. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Parametr techniczny „materiał konstrukcyjny mieszadła” reaktorów ciśnieniowych / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja na wybrane elementy reaktora: napęd magnetyczny, elektroniczny czujnik ciśnienia, grzałka – okres gwarancji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPDS.01.01.00-02-0001/16, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Dolnośląskiego 2014-2020

II.2.14)Información adicional

1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości: 20 000,00 PLN. 2.Zamawiający, w oparciu o art. 24aa uPzp, dokona oceny ofert w oparciu o przyjęte kryteria następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 139-317057
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Dostawa wyposażenia Laboratorium procesów hydrometalurgicznych w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja” – Stanowisko badań procesów ciśnieniowych

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
DONSERV Wojciech Kaca
ul. Michała Spisaka 31
Warszawa
02-495
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 515 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1.Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Oferta musi składać się z:

2.1. dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ a odpowiednio w ogłoszeniu - rozdz.III.1.2) pkt 1 Wykazu dokumentów i oświadczeń;

2.2. opis oferowanego przedmiotu zamówienia - Wykonawca przedkłada opis oferowanego przedmiotu zamówienia pozwalający stwierdzić zgodność z opisem przedmiotu zamówienia – odpowiednio wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 do SIWZ;

2.3. formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik Nr 1 do SIWZ (ze wskazaniem hasła dostępu do pliku JEDZ);

2.4. wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z pkt 7 poniżej (jeżeli dotyczy);

2.5. pełnomocnictwa zgodnie z pkt 3 niniejszego rozdziału (jeżeli dotyczy).

3.Forma oferty: oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem JEDZ, który należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektroniczny.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 2a
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI uPzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
jw.
Warszawa
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018