Prekės - 496073-2019

22/10/2019    S204

Lenkija-Bielsko-Biała: Farmacijos produktai

2019/S 204-496073

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
Adresas: ul. Wyzwolenia 18
Miestas: Bielsko-Biała
NUTS kodas: PL225 Bielski
Pašto kodas: 43-300
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Malwina Kamińska
El. paštas: mkaminska@onkologia.bielsko.pl
Telefonas: +48 334984162
Faksas: +48 334984044

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.onkologia.bielsko.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://platformazakupowa.pl/pn/onkologia_bielsko/proceedings
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa leku cytostatycznego Peginterferonum alfa – 2a niezbędnego do realizacji świadczeń z zakresu chemioterapii dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego

Nuorodos numeris: DZP.271.38.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33600000 Farmacijos produktai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leku cytostatycznego Peginterferonum alfa – 2a spełniającego wymagania określone w katalogach leków refundowanych stosowanych w programach lekowych określonych zarządzeniem nr 56/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25.6.2018 r. w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii (z późn. zm.), w ilościach określonych szczegółowo w załączniku nr 4 d SIWZ.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33652100 Antinavikiniai vaistai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL225 Bielski
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Magazyn Apteki Szpitalnej Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej mieszczący się w lokalizacji przy ul. Wyzwolenia 18.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

W zakres zamówienia wchodzi lek cytostatyczny Peginterferonum alfa – 2a, który jest szczegółowo opisany w załączniku nr 4 do SIWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 07/05/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ).

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga:

a) Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do 1 z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

— Wykonawca w celu spełnienia powyższego zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający, że obrót asortymentem będącymi przedmiotem oferty jest prowadzony w trybie i na zasadach przewidzianych w aktualnych i powszechnie obowiązujących przepisach prawnych – koncesji lub zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego albo ministra właściwego do spraw zdrowia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej oraz, w przypadkach uzasadnionych przedmiotem zamówienia, dodatkowego właściwego aktualnego zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami grupy I-R.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Na potwierdzenie warunku Zamawiający wymaga złożenia:

a) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie wykonania w w/w okresie co najmniej 2 zamówień na dostawę leków.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

1. Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Integralną część umowy stanowi: formularz asortymentowo- cenowy Wykonawcy, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy.

3. Przewidywane istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa paragraf 2 pkt 5 oraz 8–12, paragraf 4 pkt 5–6 oraz paragraf 6.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 22/11/2019
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 21/01/2020
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 22/11/2019
Vietos laikas: 10:30
Vieta:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na platformie załączników (ofert): https://platformazakupowa.pl/pn/onkologia_bielsko/proceedings.

Dział Zamówień Publicznych Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej mieszczący się przy ul. Wyzwolenia 18, POLSKA, w budynku Dyrekcji – II piętro pokój nr 13.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

1. Ponadto o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

a) wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

b) wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) oraz 4) ustawy Pzp;

c) spełnią warunki dodatkowe:

— złożą wypełniony formularz asortymentowo-cenowy – zał. nr 4 do SIWZ,

— zaoferują nie krótszy niż 60 dniowy termin płatności za wykonaną dostawę – zał. nr 1 do SIWZ,

— zapewnią, że termin ważności oferowanych produktów nie będzie krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty dostarczenia ich do Zamawiającego. Termin ważności winien być uwidoczniony na opakowaniu (czytelna data) – zał. nr 1 do SIWZ,

— zapewnią niezmienność cen jednostkowych netto przez cały okres realizacji zamówienia – zał. nr 1 do SIWZ,

— złożą wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ,

— zabezpieczą ofertę wadium w formie i na zasadach określonych w SIWZ,

— potwierdzą stosownym oświadczeniem, że posiadają wystawione dla konkretnego oferowanego leku będącego produktem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w rozumieniu Prawa farmaceutycznego,

— przedstawią (na każde żądanie Zamawiającego) kartę charakterystyki produktu leczniczego w przypadku kiedy oferowany przedmiot zamówienia będzie budził wątpliwości co do wymagań stawianych przez Zamawiającego w SIWZ – dotyczy wszystkich pozycji formularza asortymentowo-cenowego.

2. Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty;

a) oświadczenie w formie jednolitego dokumentu stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

b) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeb realizacji zamówienia – dotyczy Wykonawców, którzy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,polegają na zdolnościach innych podmiotów;

c) wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ;

d) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy – zał. nr 4 do SIWZ;

e) dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie i na zasadach określonych w rozdziale XVII pkt. 1 SIWZ; w kwocie 900,00 PLN;

f) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – udzielone osobom nie wymienionym w dokumencie, o którym mowa w rozdziale VI pkt 4 ppkt 4.2. SIWZ a reprezentującym Wykonawcę, w szczególności poprzez podpisywanie/poświadczanie dokumentów składających się na ofertę oraz innych składanych w toku postępowania;

g) oświadczenie potwierdzające, że oferowane leki będące produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne posiadają aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w rozumieniu Prawa farmaceutycznego.

3. Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w sekcji III, należy złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumenty, o których mowa w sekcji III pkt 1.1);

4. W celu wykazania brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, w zakresie pkt 1) oraz 4), należy złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumenty, o których mowa w rozdziale VI pkt 4 ppkt 4.1.–4.4. SIWZ;

5. W celu wykazania spełnienia warunków dodatkowych w przypadku, kiedy oferowany przedmiot zamówienia będzie budził wątpliwości co do wymagań stawianych przez Zamawiającego w SIWZ, należy złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokument, o którym mowa w rozdziale VI pkt 5 ppkt 5.1. SIWZ.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
17/10/2019