Suministros - 496098-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Automóviles para pasajeros

2018/S 217-496098

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Ministerstvo na otbranata
000695324
ul. „Dyakon Ignatiy“ No. 3
Sofiya
1092
Bulgaria
Persona de contacto: inzh. Milena Ivanova
Teléfono: +359 35929220703
Correo electrónico: m.d.ivanova@mod.bg
Fax: +359 35929880611
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.mod.bg/bg/

Dirección del perfil de comprador: https://pp.mod.bg/1-NSIP-2018-А

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на леки автомобили с нормална и повишена проходимост

Número de referencia: 21-38-48
II.1.2)Código CPV principal
34110000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка чрез покупка на леки автомобили с нормална и повишена проходимост по следните обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Доставка на леки автомобили с нормална проходимост с техническа допустима маса до 3,5 т включително (брой места за сядане 4+1)“ съгласно техническа спецификация ТС В 01.2847.17 — 13 (тринадесет) броя автомобили,

— обособена позиция № 2 „Доставка на леки автомобили с повишена проходимост с техническа допустима маса до 3,5 т включително (брой места за сядане 4+1)“, съгласно техническа спецификация ТС В 01.2848.17 — 5 (пет) броя автомобили,

— обособена позиция № 3 „Доставка на леки автомобили с нормална проходимост с техническа допустима маса до 3,5 т включително (брой места за сядане 8+1)“ съгласно техническа спецификация ТС В 01.2849.17 — 2 (два) броя автомобили.

В предмета се включва и гаранционно (сервизно) обслужване на МПС по предложение от участника и съгласно минималните изисквания в техническите спецификации.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 785 150.00 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Доставка на леки автомобили с нормална проходимост с техническа допустима маса до 3,5 т включително (брой места за сядане 4+1)“

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34110000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гараж на Министерство на отбраната в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на 13 (тринадесет) броя леки автомобили с нормална проходимост с техническа допустима маса до 3,5 т включително (брой места за сядане 4+1).

Естеството на доставката e описанo в техническа спецификация ТС В 01.2847.17 — приложение към документацията за обществената поръчка. В предмета се включва и гаранционно (сервизно) обслужване на МПС по предложение от участника и съгласно минималните изисквания в техническата спецификация.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: гаранционен срок в години / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: гаранционен срок в километри пробег / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: срок за доставка в календарни дни / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Източник на финансиране — административни разходи по Програма на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Доставка на леки автомобили с повишена проходимост с техническа допустима маса до 3,5 т включително (брой места за сядане 4+1)“

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34113200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гараж на Министерство на отбраната в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на 5 (пет) броя леки автомобили с повишена проходимост с техническа допустима маса до 3,5 т включително (брой места за сядане 4+1)“ по обособена позиция 2.

Естеството на доставката e описанo в техническа спецификация ТС В 01.2848.17 — приложение към документацията за обществената поръчка. В предмета се включва и гаранционно (сервизно) обслужване на МПС по предложение от участника и съгласно минималните изисквания в техническата спецификация.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: гаранционен срок в години / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: гаранционен срок в километри пробег / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: срок за доставка в календарни дни / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Източник на финансиране — административни разходи по Програма на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Доставка на леки автомобили с нормална проходимост с техническа допустима маса до 3,5 т включително (брой места за сядане 8+1)“

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34115200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гараж на Министерство на отбраната в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на 2 (два) броя леки автомобили с нормална проходимост с техническа допустима маса до 3,5 т включително (брой места за сядане 8+1)“ по обособена позиция 3.

Естеството на доставката e описанo в техническа спецификация ТС В 01.2849.17 — приложение към документацията за обществената поръчка. В предмета се включва и гаранционно (сервизно) обслужване на МПС по предложение от участника и съгласно минималните изисквания в техническата спецификация.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: гаранционен срок в години / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: гаранционен срок в километри пробег / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: срок за доставка в календарни дни / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Източник на финансиране — административни разходи по Програма на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 076-168981
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: УД-03-23
Lote nº: 1
Denominación:

Доставка на леки автомобили с нормална проходимост с техническа допустима маса до 3,5 т включително (брой места за сядане 4+1) съгласно техническа спецификация ТС В 01.2847.17

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
12/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas de PYME: 4
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Омникар Ауто“ ООД
115013855
Общ. Марица, обл. Пловдив, бул. Карловско шосе № 42
с. Труд
4199
Bulgaria
Teléfono: +359 70045999
Correo electrónico: slavi.zlatkov@omnicar-auto.bg
Fax: +359 70045999
Código NUTS: BG421

Dirección de internet: https://www.omnicar-auto.bg/

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 520 000.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 494 000.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: УД-03-29
Lote nº: 2
Denominación:

„Доставка на леки автомобили с повишена проходимост с техническа допустима маса до 3,5 т включително (брой места за сядане 4+1)“ съгласно техническа спецификация ТС В 01.2848.17

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
30/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Мото Пфое“ ЕООД
000646811
бул. Сливница № 444
София
1360
Bulgaria
Teléfono: +359 29842431
Correo electrónico: L.Saveva@motopfohe.bg
Fax: +359 29842233
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: https://www.motopfohe.bg/

El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 350 000.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 209 950.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: УД-03-30
Lote nº: 3
Denominación:

„Доставка на леки автомобили с нормална проходимост с техническа допустима маса до 3,5 т включително (брой места за сядане 8+1)“ съгласно техническа спецификация ТС В 01.2849.17

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
30/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Мото Пфое“ ЕООД
000646811
бул. Сливница № 444
София
1360
Bulgaria
Teléfono: +359 29842431
Correo electrónico: L.Saveva@motopfohe.bg
Fax: +359 29842233
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: https://www.motopfohe.bg/

El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 140 000.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 81 200.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018