Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 496105-2021

01/10/2021    S191

România-Sibiu: Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor

2021/S 191-496105

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: JUDETUL SIBIU
Număr naţional de înregistrare: 4406223
Adresă: Strada: Magheru Gheorghe, general, nr. 14
Localitate: Sibiu
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 550185
Țară: România
Persoană de contact: Ganea Radu
E-mail: achizitii@cjsibiu.ro
Telefon: +40 269217733
Fax: +40 269218159
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cjsibiu.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100128404
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de consultanță și asistență tehnică- elaborare documentații de atribuire, scrierea Cererii de finanțare și furnizarea platformei de digitalizare a procesului de achiziții pentru 0biectiv de investiți: ”CONSTRUIRE SPITAL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SIBIU”

Număr de referinţă: 4406223_2021_PAAPD1309421
II.1.2)Cod CPV principal
79418000 Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul general al serviciilor îl constituie prestarea serviciilor de consultanță în organizarea procedurilor de achiziție publică și asistență tehnica pentru evaluarea ofertelor și scrierea Cererii de finanțare și furnizarea platformei de digitalizare a procesului de achiziții.

În vederea atingerii obiectivului general, serviciilor vor fi prestate în etape, corespunzătoare obiectivelor specifice după cum urmează:

1. Etapa 1 - Implementarea soluției de digitalizare a procesului de achiziții, elaborarea modelului IFC/BIM a obiectivului de investiții, Analiza instituțională, training UIP

2. Etapa 2 – Asistență tehnică în elaborarea Cererii de finanțare

3. Etapa 3 - Planificarea și pregătirea proceselor de achiziție publica - Elaborarea tuturor documentațiilor necesare inițierii procedurilor de licitație deschisa/procedura simplificata pentru contracte de servicii și lucrări.

4. Etapa 4 - Servicii de consultanta conform prevederilor Art. 2(6) din HG 395/2016.- auxiliare ptr. atribuire Contracte de furnizare/servicii/lucrări în vederea organizării procedurilor și atribuirea contractelor

5. Etapa 5 – Servicii de asistenta tehnica – experți cooptați evaluare oferte

Cele 5 etape sunt defalcate in activitățile principale in cadrul Caietului de sarcini.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare, adresate de către operatorii economici, cu 12 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit la Sec. I.3, respectiv 18 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 4 895 109.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48900000 Diverse pachete software şi sisteme informatice
71621000 Servicii de analiză sau consultanţă tehnică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

judetul Sibiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de consultanță și asistență tehnică- elaborare documentații de atribuire, scrierea Cererii de finanțare și furnizarea platformei de digitalizare a procesului de achiziții pentru obiectivul de investiții ” CONSTRUIRE SPITAL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SIBIU”

1. Etapa 1 - Implementarea soluției de digitalizare a procesului de achiziții, elaborarea modelului IFC/BIM a obiectivului de investiții, Analiza instituțională, training UIP

2. Etapa 2 – Asistență tehnică în elaborarea Cererii de finanțare

3. Etapa 3 - Planificarea și pregătirea proceselor de achiziție publica - Elaborarea tuturor documentațiilor necesare inițierii procedurilor de licitație deschisa/procedura simplificata pentru contracte de servicii și lucrări.

4. Etapa 4 - Servicii de consultanta conform prevederilor Art. 2(6) din HG 395/2016.- auxiliare ptr. atribuire Contracte de furnizare/servicii/lucrări în vederea organizării procedurilor și atribuirea contractelor

5. Etapa 5 – Servicii de asistenta tehnica – experți cooptați evaluare oferte

Detalierea activităților este realizată în cadrul Caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Calificarea și experiența profesională specifică a personalului desemnat pentru executarea contractului (experți cheie propuși) pentru realizarea activităților în cadrul Contractului. / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că activitățile sunt realizate la parametrii calitativi solicitați, prin raportare la resursele alocate și la Programul de execuție / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 16
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1. Operatorii economici (ofertanții, terții susținători sau subcontractanții, după caz) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.

Operatorii economici vor completa cerința corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire. Încadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică. Documentele justificative, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Documentele justificative care se vor prezenta de ofertantul clasat pe primul loc, împreună cu subcontractanții și terții susținători ai acestuia, în vederea susținerii celor declarate în DUAE pentru îndeplinirea cerințelor referitoare la neîncadrarea în prevederile art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016 sunt:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării. În cazul în care în țara de rezidență nu se emit certificări specifice privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul de stat și bugetul local - ofertanții străini au dreptul de a prezenta orice document eliberat de autorități competente din țara în care sunt rezidenți, prin care să dovedească îndeplinirea cerinței, în conformitate cu prevederile legale în țara în care este stabilit.

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

2. Operatorii economici (ofertanții, terții susținători sau subcontractanții, după caz) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016.

Operatorii economici vor completa cerința corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire. Încadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

În scopul demonstrării cerințelor referitoare la neîncadrarea în prevederile art. 59 și 60 din Legea 98/2016 și pentru evitarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 167 alin. (1) lit. e), ofertanții, împreună cu subcontractanții și terții susținători ai acestuia, vor prezenta „Declarația pentru evitarea conflictului de interese” ( secțiunea Formulare), raportat la persoanele cu funcție de decizie din cadrul Autorității Contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire.

Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante :

CÎMPEAN DANIELA preşedinte

Radu Ioan RACEU secretarul judetului

Adrian BIBU administrator public

Vlad Alexandru VASIU vicepresedinte

Marcel Constantin LUCA vicepresedinte

Stefan OPRIS director executiv

Horia BRAD sef serviciu

DANIELA ANA LUCA SEF SERVICIU

MARIANA HASA SEF SERVICIU

AMALIA RASITARU SEF SERVICIU

Marius MONDOC consilier

Diana Mihaela STREZA consilier achizitii publice

Argentina LAPOSI OANA arhitect sef

Sanda INDRIES consilier

Diana IVASACU consilier juridic

Anca Alexandra OPRIS consilier

Nicoleta FUIOR consilier juridic

Ioana Madalina BANU consilier achizitii publice

Radu Ioan GANEA sef serviciu

Anca BANCIU sef serviciu

Iulia Oana POPA director executiv

Adriana STANILA consilier

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii în țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află in niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului.

Modalitate de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertantul trebuie să facă dovada că în ultimii 3 ani, împliniți la data termenului limită pentru depunerea ofertei, a dus la bun sfârșit servicii similare sau de o complexitate comparabilă cu cele ce fac obiectul prezentei achiziții, în unul sau maxim 3 contracte, având o valoare cumulată de minim 1.500.000,00 RON fără TVA (această valoare cuprinde numai partea prestată de operatorul economic în cazul în care a participat într-o asociere sau ca subcontractant și numai partea de servicii incadrata ca servicii similare).Note:1) Prin servicii similare se înțeleg servicii de consultanță în achiziții publice - servicii similare sau superioare din punctul de vedere al complexității si/sau scopului cu serviciile de consultanța din prezentul contract (achiziții publice-servicii auxiliare conform art 6 HG 395 și servicii de asistență tehnică – experți tehnici cooptați licitații deschise și servicii de digitalizare a procesului de achiziții in construcții)2) În situația în care contractele de servicii au fost semnate înainte de perioada de 3 ani și se prezintă documente care confirmă recepționarea respectivelor prestări de servicii în perioada de referință, autoritatea contractantă va lua în considerare valoarea serviciilor prestate in conformitate cu art. 13 alin. 3 din Instructiunea ANAP 2/2017.3) Perioada de referință - respectiv ultimii 3 ani - va fi întotdeauna calculată în sens invers pornind de la data comunicată în anunțul de participare (publicat la inițierea procedurii) ca fiind termenul limită de depunere a Ofertei.4) Documentele emise în altă limbă decât limba română trebuie să fie însoțite de traducerea autorizată în limba română. 5) Pentru contractele a căror valoare este exprimată în alte monede decât lei se va folosi pentru conversie rata medie anuală de schimb RON/valută comunicată de către Banca Națională a României pentru anul respectiv (http://www.bnr.ro).

Proportia de subcontractare1. Ofertantul va prezenta informații detaliate privind partea din contract pe care eventual are intenția să o subcontracteze. În cazul în care subcontractanții sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei, aceștia se vor identifica conform art. 55 din Legea nr. 98/2016, prezentându-se informații relevante cu privire la identificarea subcontractanților propuși și părțile din contract respectiv activitățile de care aceștia vor fi responsabili pe perioada îndeplinirii contractului de achiziție publică. 2. Capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertantului poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016.În cazul în care ofertantul își demonstrează experiența similară invocând și susținerea acordată de către unul sau mai mulți terți (conform art. 184 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice), atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al terțului/terților susținător/susținători, prin care acesta/aceștia confirmă faptul că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziție.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantul va completa datele privind îndeplinea cerinței de experiență similară în formularul DUAE din documentația de atribuire. În cadrul DUAE, va fi prezentată lista principalelor servicii prestate, ce va cuprinde următoarele informații: - Obiectul, numărul și data semnării contractului similar de lucrări invocat drept experiență similară,- Beneficiarul contractului și datele de contact ale acestuia,- Valoarea fără TVA a contractului,- Valoarea fără TVA a serviciilor din cadrul contractului ce sunt invocate drept experiență similară, în cazul în care obiectul contractului invocat excede serviciile similare obiectului procedurii de achiziție, după caz,- Ponderea pentru care operatorul economic a fost responsabil în cadrul contractului invocat, după caz,- Numărul și data documentului care confirmă recepționarea serviciilor prestate invocate drept experiență similară în perioada de referință.Pentru conversia din alte valute se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR din anul în care a fost încheiat contractul invocat ca experiență similară. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte și prezentat alături de acordul de asociere.Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Documentele relevante care se vor prezenta în vederea susținerii experienței similare declarate în DUAE sunt:- Copii după părți relevante ale contractelor declarate care să cuprindă cel puțin informațiile completate în cadrul DUAE;- Documente care să demonstreze că ofertantul a prestat servicii similare din cadrul contractelor invocate, cum ar fi:- Procese verbale de predare primire sau procese verbale de aprobare a documentației sau- Recomandări din partea beneficiarilor sau orice alte documente care să ateste faptul că ofertantul a prestat serviciile similare invocate în cadrul DUAE și ca acestea au fost recepționate în perioada de referință.

1. Ofertantul va include informațiile cu privire la partea din contract pe care eventual are intenția să o subcontracteze în formularul DUAE din documentația de atribuire și va anexa Acordul/Acordurile de subcontractare (Formularul nr. 4).În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți în care vor fi completate datele privind îndeplinirea cerințelor de calificare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci, acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Documentele relevante se vor prezenta în vederea susținerii celor declarate în DUAE.2. Ofertantul va completa informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, în formularul DUAE din documentația de atribuire. Alăturat, se va prezenta Angajamentul ferm al terțului susținător, prin care se dovedește că ofertantul va avea acces în orice moment la susținerea terțului (Formularul nr. 5). Odată cu depunerea DUAE, ofertantul va prezenta angajamentul terțului susținător (cu documente anexe la angajament) transmis de către terțul/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora.Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate.Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Documentele relevante se vor prezenta în vederea susținerii celor declarate în DUAE .

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 08/11/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 08/05/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 08/11/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1) Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea “sau echivalent”. 2) Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. 3) Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La fel ca în prezent, la procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta. În vederea evaluării răspunsurilor DUAE ale operatorilor economici, autoritățile/entitățile contractante vor vizualiza direct în SEAP ceea ce a completat fiecare participant. 4) In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica. 5)Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in termen de 10 zile de la începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal. Pentru solutionarea contestatiei pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit prevederilor art. 49 din Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

În eventualitatea în care, pe parcursul derulării contractului, apare necesitatea împărțirii pe loturi a unor proceduri sau a organizării unor alte proceduri de achiziție publică decât cele descrise prin prezentul caiet de sarcini, prestatorul se obligă să ofere servicii de consultanță în achiziții publice (elaborarea tuturor documentațiilor necesare inițierii procedurilor de achizitie, inclusiv servicii de consultanță conform prevederilor art. 2(6) din HG 395/2016 auxiliare pentru atribuire contractelor) pentru toate procedurile de achizitie publica aferente proiectului, fără costuri suplimentare, cu aceeași experți ofertanți în cadrul propunerii tehnice.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Potrivit prevederilor art. 8 si respectiv 49 din Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Servicul Achizitii Publice
Adresă: Strada General Magheru nr.14
Localitate: Sibiu
Cod poștal: 550185
Țară: România
E-mail: achizitii@cjsibiu.ro
Telefon: +40 269217733
Adresă internet: www.cjsibiu.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
27/09/2021