Suministros - 496133-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Cracovia: Equipo de red

2018/S 217-496133

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Muzeum Narodowe w Krakowie
al. 3-go Maja 1
Kraków
30-062
Polonia
Persona de contacto: Patryk Rojek, Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków
Teléfono: +48 124335621
Correo electrónico: zam_publ@mnk.pl
Fax: +48 124335555
Código NUTS: PL213

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.mnk.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Państwowa Instytucja Kultury
I.5)Principal actividad
Ocio, cultura y religión

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa aktywnych urządzeń sieciowych wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz wdrożenie do infrastruktury MNK

Número de referencia: EP-ZP-271-27/18
II.1.2)Código CPV principal
32420000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz wdrożenie do infrastruktury MNK.

2. Realizacja zamówienia odbędzie się w dwóch etapach:

Etap I - dostawa sprzętu;

Etap II – montaż i konfiguracja oraz wdrożenie do infrastruktury MNK

3. W ramach realizacji Etapu II Wykonawca przeprowadzi instruktaż wdrożeniowy dla pracowników Zamawiającego oraz przekaże dokumentację techniczną dla wdrożonego rozwiązania.

4. Wykonawca dostarczy, sprzęt do siedziby Zamawiającego (Gmach Główny MNK), a w kolejnym Etapie przetransportuje go do Muzeum Książąt Czartoryskich gdzie zostanie przeprowadzany montaż, konfiguracja i wdrożenie do infrastruktury MNK.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 402 898.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32424000
32422000
30234500
48820000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kraków - Muzeum Książąt Czartoryskich

II.2.4)Descripción del contrato:

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące urządzenia:

1) Switch PoE 48 – 7 szt.

2) Switch PoE 24 – 1 szt.

3) Switch 24 – 1 szt.

4) Serwer fizyczny – 2 szt.

5) Macierz dyskowa – 1 szt.

6) Router brzegowy – 1 szt.

7) Switch wielowarstwowy 24 porty SFP+ – 2 szt.

8) Kontroler WIFI – 1 szt.

9) Punkt dostępowy WIFI – 39 szt.

10) System uwierzytelnienia (wraz z licencją na okres co najmniej 5 lat) – 2 szt.

11) System zarządzania infrastrukturą sieciową – 1 szt.

12) Kabel typu „Twinax” kompatybilny z dostarczanym urządzeniem (2,5 m) Moduł SFP/SFP+ – 10 szt.

13) Kabel typu „Twinax” kompatybilny z dostarczanym urządzeniem (10 m) Moduł SFP/SFP+ (10 m.) – 2 szt.

14) Wkładka wielomodowa SFP+ kompatybilna z urządzeniem zamawianym. Moduł SFP/SFP+ – 12 szt.

15) Wkładka SFP ze złączem ethernet kompatybilna z urządzeniem zamawianym. Moduł Ethernet – 4 szt.

Wykonawca zobligowany jest udzielić:

1) co najmniej 24 miesięcznej gwarancji oraz rękojmi na dostarczone urządzenie od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowego, zgodnie z zapisami wzoru umowy;

2) co najmniej 6 godzinnego wsparcia technicznego w okresie do 3 miesięcy od daty odbioru Etapu II.

Wszystkie operacje wykonywane w ramach wdrożenia muszą odbywać się w obecności wyznaczonych pracowników Zamawiającego.

Operacje wykonywane w ramach wdrożenia nie mogą powodować przerw w dostępności jakichkolwiek zasobów teleinformatycznych Zamawiającego, w szczególności systemów informatycznych, serwerów, macierzy, wewnętrznych sieci LAN/SAN itp. w godzinach pracy Zamawiającego.

Wdrożenie do środowiska produkcyjnego nie może spowodować jakiejkolwiek utraty danych lub awarii w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający parametry techniczne asortymentu, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja i rękojmia / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Serwis posprzedaży / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Wsparcie techniczne / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.08.01.00-00-0015/17

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 155-355268
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MONTEX Sp. z o.o.
ul. Racławicka 56
Kraków
30-017
Polonia
Código NUTS: PL213
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 520 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 725 564.54 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Pzp „Środki ochrony prawnej”. Zgodnie z art. 180 ust. 1 odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy..

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018