Suministros - 496136-2018

10/11/2018    S217    Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Cieszyn: Implantes ortopédicos

2018/S 217-496136

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
Dirección postal: ul. Bielska 4
Localidad: Cieszyn
Código NUTS: PL225 Bielski
Código postal: 43-400
País: Polonia
Persona de contacto: Anna Dorda, Sylwia Blažek, Adam Ślęczka
Correo electrónico: zampubl@szpitalslaski.pl
Teléfono: +48 338549252
Fax: +48 338549252

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.szpitalslaski.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawy implantów.

Número de referencia: ZP 856/18
II.1.2)Código CPV principal
33183100 Implantes ortopédicos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy implantów i wyrobów wykorzystywanych w trakcie zabiegów ortopedycznych.

2. Warunki jakim muszą odpowiadać dostawy:

a) asortyment musi mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin ważności na opakowaniu handlowym i jeżeli to możliwe na asortymencie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeżeli dotyczy) w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny,

b) dostawy asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zespół Magazynów ZZOZ w Cieszynie w odpowiednich opakowaniach, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi,

c) asortyment wymieniony w formularzu cenowym oraz instrumentarium muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 r., poz. 211 tekst jednolity ze zm.),

d) okres ważności na zaoferowany asortyment, nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 636 500.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 4 - Dostawy gwoździ piszczelowych wraz z utworzeniem banku.

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183100 Implantes ortopédicos
33183000 Aparatos de ayuda ortopédica
33140000 Material médico fungible
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL225 Bielski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zespół Magazynów

ZZOZ w Cieszynie

Ul. Bielska 4

43-400 Cieszyn

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy gwoździ piszczelowych wraz z utworzeniem banku. Pełny asortyment, który obejmuje zamówienie wraz z przewidywanym zapotrzebowaniem zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu cenowym.

2. W ramach realizacji poszczególnych części zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) utworzenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy przy sali operacyjnej urazowo-ortopedycznej na Bloku Operacyjnym banku obejmującego pełen asortyment wyszczególniony w formularzach cenowych,

b) dostarczenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy w nieodpłatne użyczenie na okres trwania umowy:

• instrumentarium umożliwiającego implantację całości asortymentu,

• narzędzi do usuwania implantów i cementu,

c) uzupełniania banku w miarę zużywania w procedurach medycznych zdeponowanego w banku asortymentu. Uzupełnienie będzie następować na podstawie Protokołu zużycia, sporządzonego po każdym wykonanym zabiegu, w terminie do 48 godzin od momentu przesłania telefaksem Protokołu zużycia. Jeżeli termin uzupełnienia banku wypada w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy, to wtedy nastąpi on w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie,

d) przeszkolenia w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy personelu medycznego w zakresie technik operacyjnych i instrumentowania, a szkolenie udokumentuje Certyfikatem i punktami szkoleniowymi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Kryterium oceny ofert - Cena - 100 %.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 125-284459
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Denominación:

Zadanie nr 4 - Dostawy gwoździ piszczelowych wraz z utworzeniem banku.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: ChM Sp. z o.o.
Dirección postal: Lewickie 3b, Juchnowiec Kościelny
Localidad: Lewickie 3b
Código NUTS: PL841 Białostocki
Código postal: 16-061
País: Polonia
Correo electrónico: przetargi@chm.eu
Teléfono: +48 858686291
Fax: +48 858585101
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 110 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 91 600.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018