Suministros - 496142-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Cieszyn: Material médico fungible

2018/S 217-496142

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
ul. Bielska 4
Cieszyn
43-400
Polonia
Persona de contacto: Anna Dorda, Sylwia Blažek, Adam Ślęczka
Teléfono: +48 338549252
Correo electrónico: zampubl@szpitalslaski.pl
Fax: +48 338549252
Código NUTS: PL225

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.szpitalslaski.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawy wyrobów medycznych oraz innego asortymentu wykorzystywanego w procedurach medycznych

Número de referencia: ZP 646/18
II.1.2)Código CPV principal
33140000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wyrobów medycznych oraz innego asortymentu wykorzystywanego w procedurach medycznych.

2. Warunki jakim muszą odpowiadać dostawy:

a) wyroby muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z ob. w tym zakresie przepisami,

b) wyroby muszą mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin ważności na opakowaniu handlowym i jeżeli to możliwe na wyrobie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeżeli dotyczy) w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny,

c) dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zespołu Magazynów ZZOZ w Cieszynie

W odpowiednich opakowaniach, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi,

d) dostawy zamówionych wyrobów następować będą w terminie zaoferowanym w ofercie (Zaoferowany termin dostawy może wynosić maksimum 5 dni), licząc od daty złożenia pisemnego zamówienia przesłanego telefaksem/e-mailem,

e) okres ważności dla dostarczanych wyrobów nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 579 873.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 19

Lote nº: 19
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL225
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zespół Magazynów

ZZOZ w Cieszynie

ul. Bielska 4

43-400 Cieszyn, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy ortopedycznych zestaw do odsysania z filterm Op-Fllex. Pełen opis, wielkość, zakres, rodzaj i ilość zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Kryterium oceny ofert - Cena - 100 %

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 111-252580
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 19
Denominación:

Zadanie nr 19

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Skamex Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Częstochowska 38/52
Łódź
93-121
Polonia
Teléfono: +48 426771438
Correo electrónico: dzp01@skamex.com.pl
Fax: +48 426771419
Código NUTS: PL71
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 18 600.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 16 800.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018