Suministros - 496154-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Karlovo: Pinturas, barnices y mástiques

2018/S 217-496154

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
„Yuzhnotsentralno darzhavno predpriyatie“ DP, TP „Darzhavno gorsko stopanstvo Karlovo“
2016195800122
ul. „Kalofer voyvoda“ No. 23
Karlovo
4300
Bulgaria
Persona de contacto: Evgeniya Kaloncheva — yuriskonsult
Teléfono: +359 33596502
Correo electrónico: dgskarlovo@ucdp-smolian.com
Fax: +359 33596502
Código NUTS: BG421

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.ucdp-smolian.com%20http://dgskarlovo.ucdp-smolian.com/

Dirección del perfil de comprador: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=1684

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: стопанисване на горите — управление, възпроизводство, ползване и опазване, съгласно Закона за горите

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка чрез закупуване на инструменти и материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив за нуждите на ТП „ДГС Карлово“, за срок от 24 месеца“

II.1.2)Código CPV principal
44800000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на обществената поръчка включва доставка на инструменти и материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив на територията на ТП „ДГС Карлово“. Описанието по вид артикулите се съдържа в техническата спецификация — приложение № 2 от съответстващата на обществената поръчка документация.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 20 000.00 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44800000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG421
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Всички артикули, предмет на настоящата обществена поръчка, трябва да се доставят в административната сграда на ТП „ДГС Карлово“ на адрес гр. Карлово, ул. „Калофер войвода“ № 23, обл. Пловдив.

II.2.4)Descripción del contrato:

Предметът на поръчката включва доставка на инструменти и материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив на територията на ТП „ДГС Карлово“. Описание на артикулите се съдържат в техническа спецификация — приложение № 2 от документацията за участие. Доставките ще бъдат извършвани периодично при необходимост по заявка на възложителя. Доставките са за сметка на изпълнителя. Доставяните артикули трябва да са фабрично нови, неупотребявани и да бъдат с доказан произход. Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочените в техническата спецификация — приложение № 2 от документацията за участие, видове и количества артикули, като може да увеличава и/или намалява техните количества, както и може да заявява артикули извън посочените в техническа спецификация — приложение № 2 от документацията за участие, в рамките на общата стойност по сключения договор.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Стоките ще бъдат заплащани съобразно предложените единични цени от изпълнителя до достигане на посочената прогнозна стойност.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 155-355088
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 63
Denominación:

Договор за доставка

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Би енд Би Партнерс“ ООД
200454179
р-н „Красно село“, ул. „Дечко Йорданов“ № 3
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 893492071
Correo electrónico: b_bpartners@abv.bg
Fax: +359 893492071
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: www.gorskostopanstvo.com

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 20 000.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 20 000.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018