Suministros - 496158-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Polonia-Cracovia: Productos farmacéuticos

2018/S 217-496158

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
0000039390
ul. Wielicka 265
Kraków
30-663
Polonia
Persona de contacto: Sekcja ds. Zamówień Publicznych
Teléfono: +48 126583979
Correo electrónico: zp@usdk.pl
Fax: +48 126581081
Código NUTS: PL213

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.szpitalzdrowia.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa produktu leczniczego Blinatumomab na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Número de referencia: EZP-271-3-11/2018
II.1.2)Código CPV principal
33600000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne dostawy produktu leczniczego – Blinatumomab (Blincyto) w fiolkach 38,5 mcg, w ilości 126 fiolek.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 321 616.52 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne dostawy produktu leczniczego – Blinatumomab (Blincyto) w fiolkach 38,5 mcg, w ilości 126 fiolek.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • ausencia de competencia por razones técnicas
Explicación:

Produkt leczniczy Blinatumomab został dopuszczony do obrotu na runku polskim. Jedynym producentem i równocześnie autoryzowanym dystrybutorem na terenie RP jest Amgen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50, która produkuje go pod handlową nazwą Blincyto. Aktualnie lek ten nie jest dostępny w żadnej innej hurtowni farmaceutycznej w Polsce; można go nabyć jedynie w hurtowni Amgen Sp. z o.o. W konsekwencji nie istnieje żadne inne rozwiązanie alternatywne polegające bądź na zastosowaniu innego produktu leczniczego lub możliwości sprowadzenia leku w ramach importu docelowego. Przedstawiony stan faktyczny spełnia wymagania wskazane w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a) w brzmieniu: „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia”. A zatem, udzielenie przedmiotowego zamówienia po przeprowadzeniu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 66 ust. 1 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy z 29.1.2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych jest zasadne i zgodne z przepisami ustawy.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 204-465152
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Dostawa produktu leczniczego Blinatumomab (Blincyto) dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Amgen Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
Warszawa
02-672
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 321 616.52 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 427 345.64 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018