Suministros - 496159-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Obsza: Captadores solares para la producción de calor

2018/S 217-496159

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Obsza
Obsza 36
Obsza
23-413
Polonia
Persona de contacto: Mieczysław Sadoń
Teléfono: +48 846891002
Correo electrónico: budownictwo@obsza.pl
Fax: +48 846273409
Código NUTS: PL81

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://ugobsza.bip.lubelskie.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Obsza w ramach projektu „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Obsza II etap”

Número de referencia: OŚ.2710.IX.2018
II.1.2)Código CPV principal
09331100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Obsza, która jest realizowana w ramach projektu „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Obsza II etap”.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45300000
45321000
45330000
45331000
45111200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL81
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren Gminy Obsza.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Obsza, która jest realizowana w ramach projektu „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Obsza II etap”.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje między innymi:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego

Dokumentację techniczną 156 kpl. instalacji kolektorów słonecznych

Do przygotowywania c. w. u. wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

a) 39 kpl. składających się z 2 paneli i zasobnika 200 dm3 montowanych na dachach budynków mieszkalnych,

b) 8 kpl. składających się z 2 paneli i zasobnika 200 dm3 montowanych na ścianie (elewacji) budynków mieszkalnych,

c) 11 kpl. składających się z 2 paneli i zasobnika 200 dm3 montowanych na gruncie,

d) 56 kpl. składających się z 3 paneli i zasobnika 300 dm3 montowanych na dachach budynków mieszkalnych,

e) 5 kpl. składających się z 3 paneli i zasobnika 300 dm3 montowanych na ścianie (elewacji) budynków mieszkalnych,

f) 6 kpl. składających się z 3 paneli i zasobnika 300 dm3 montowanych na gruncie,

g) 16 kpl. składających się z 4 paneli i zasobnika 400 dm3 montowanych na dachach budynków mieszkalnych,

h) 4 kpl. składających się z 4 paneli i zasobnika 400 dm3 montowanych na ścianie (elewacji) budynków mieszkalnych,

i) 11 kpl. składających się z 4 paneli i zasobnika 400 dm3 montowanych na gruncie,

2) posadowienie zbiornika c.w.u.,

3) podłączenie zbiornika c.w.u. do istniejącej instalacji z.w. i c.w.u.,

4) wykonanie instalacji łączącej kolektory ze zbiornikiem i jej ocieplenie,

5) montaż armatury w oparciu o połączenia gwintowane (zawory bezpieczeństwa, zawory zwrotne, itp.),

6) montaż zespołu pompowego z osprzętem,

7) montaż zespołu naczynia przeponowego,

8) wyloty z zaworów bezpieczeństwa należy sprowadzić do wysokości ok. 30 cm nad posadzkę średnicą nie mniejszą niż średnica króćca wylotowego zaworu bezpieczeństwa,

9) instalacja układu sterującego, automatyki i wizualizacja pracy instalacji,

10) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji glikolowej, z. w., c.w.u.,

11) napełnienie instalacji czynnikiem solarnym,

12) uruchomienie instalacji,

13) przeszkolenie użytkowników,

14) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej użytkownikom,

15) uzupełnienie ubytków ścian, stropów, po przejściach przewodów,

16) wykonawca zobowiązany jest do wykonania przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i elektrycznych w pomieszczeniu, w którym zostanie zamontowany zasobnik ciepłej wody.

3. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt Nr RPLU.04.01.00-06-0203/16 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 180-407670
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Obsza w ramach projektu „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Obsza II etap”

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wpłynęły 4 oferty:

1) Sanito Sp. z o.o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa

z ceną ofertową 1 788 132,72 PLN brutto,

2) INERGIS S.A., ul. Kisielewskiego 18/28B, 42-215 Częstochowa

z ceną ofertową 1 870 713,54 PLN brutto,

3) DAJK P.H.U Maciej Kańczugowski, ul. Dunikowskiego 40, 20-425 Lublin

z ceną ofertową 1 799 692,50 PLN brutto,

4) Solartime Sp. z o.o., ul. Gen. Leopolda Okulickiego 17, 35-222 Rzeszów

Z ceną ofertową 1 722 532,44 PLN brutto.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 1 567 718,00 PLN brutto.

Przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po dokonanej analizie możliwości finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

— 24.1.Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy,

— 24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu,

— 24.3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,

— 24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy,

— 24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

— 24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,

— 24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu,

— 24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

— 24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

— a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

— b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

— c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

— 24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,

— 24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego,

— 24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/11/2018