Suministros - 496164-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Ordenadores portátiles

2018/S 217-496164

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
PL911
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
Warszawa
00-908
Polonia
Persona de contacto: Radosław Jankowski
Teléfono: +48 261839763
Correo electrónico: dzp@wat.edu.pl
Fax: +48 261839723
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.wat.edu.pl

Dirección del perfil de comprador: http://www.wat.edu.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Uczelnia Publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu komputerowego

Número de referencia: 75/WML/2018
II.1.2)Código CPV principal
30213100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego

Zadanie Nr 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla jednostki organizacyjnej W2522, W2723, W2712, W2523 takiego jak: zestawy komputerowe, serwer komputerowy, komputer przenośny

Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku Nr 3 i 5 do SIWZ

Zadanie Nr 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dysków dla jednostki organizacyjnej W2522, W2723

Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku Nr 3A i 5 do SIWZ

Zadanie Nr 3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz niszczarek dla jednostki organizacyjnej W2511, W2200

Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku Nr 3B do SIWZ

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 214 352.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostki organizacyjnej W2522, W2723, W2712, W2523

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213100
30231300
30214000
48820000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla jednostki organizacyjnej W2522, W2723, W2712, W2523 takiego jak: zestawy komputerowe, serwer komputerowy, komputer przenośny

Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku Nr 3 i 5 do SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa dysków dla jednostki organizacyjnej W2522, W2723

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30234100
30233132
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dysków dla jednostki organizacyjnej W2522, W2723

Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku Nr 3A i 5 do SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz niszczarek dla jednostki organizacyjnej W2511, W2200

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30232110
30191400
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz niszczarek dla jednostki organizacyjnej W2511, W2200

Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku Nr 3B do SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 121-275275
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostki organizacyjnej W2522, W2723, W2712, W2523

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
05/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Perfect Displays Sp. z o.o.
ul. Ku Wiśle 7 lok. 60
Warszawa
00-707
Polonia
Teléfono: +48 228403691
Correo electrónico: info@perfectdisplays.com.pl
Fax: +48 224863260
Código NUTS: PL911

Dirección de internet: www.perfectdisplays.com.pl

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 209 030.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 214 352.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Dostawa dysków dla jednostki organizacyjnej W2522, W2723

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz niszczarek dla jednostki organizacyjnej W2511, W2200

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych - Środki Ochrony Prawnej

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018