Suministros - 496169-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Ordenadores personales

2018/S 217-496169

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
PL911
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
Warszawa
00-908
Polonia
Persona de contacto: Radosław Jankowski
Teléfono: +48 261839763
Correo electrónico: dzp@wat.edu.pl
Fax: +48 261839723
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.wat.edu.pl

Dirección del perfil de comprador: http://www.wat.edu.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Uczelnia Publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz sprzętu i oprogramowania szyfrującego

Número de referencia: 58/WME/2018
II.1.2)Código CPV principal
30213000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz sprzętu i oprogramowania szyfrującego

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 220 659.15 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30233000
30213000
30231300
30237000
30213100
30232100
30234400
32421000
32420000
32521000
31681000
30213300
30216110
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów takich jak: dyski, komputery, monitory, laptopy, prezentery, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, kable.

Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku nr 3 i 5 do SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa Zestawu programowo-sprzętowego do szyfrowania i tworzenia kopii zapasowych serwerów i stacji komputerowych użytkowanych do przetwarzania danych osobowych

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48000000
48821000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Zestawu programowo-sprzętowego do szyfrowania i tworzenia kopii zapasowych serwerów i stacji komputerowych użytkowanych do przetwarzania danych osobowych.

Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku nr 3A i 6 do SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa Zestawu zasilania awaryjnego UPS

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31710000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Zestawu zasilania awaryjnego UPS.

Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku nr 3B i 7 do SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 098-223076
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
K3 System Sp. z o.o.
ul. Patriotów 303
Warszawa
04-767
Polonia
Teléfono: +48 226105502
Correo electrónico: office@k3system.com.pl
Fax: +48 226105504
Código NUTS: PL911

Dirección de internet: www.k3system.com.pl

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 95 099.78 PLN
Valor total del contrato/lote: 93 827.15 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Dostawa Zestawu programowo-sprzętowego do szyfrowania i tworzenia kopii zapasowych serwerów i stacji komputerowych użytkowanych do przetwarzania danych osobowych

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Wszelaki Software Daniel Wszelaki
ul. Ryżowa 32A/12
Warszawa
02-495
Polonia
Teléfono: +48 601322705
Correo electrónico: daniel@wszelaki.pl
Fax: +48 223506474
Código NUTS: PL911

Dirección de internet: www.wszelaki.pl

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 89 430.90 PLN
Valor total del contrato/lote: 104 270.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

Dostawa Zestawu zasilania awaryjnego UPS

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
K3 System Sp. z o.o.
ul. Patriotów 303
Warszawa
04-767
Polonia
Teléfono: +48 226105502
Correo electrónico: office@k3system.com.pl
Fax: +48 226105504
Código NUTS: PL911

Dirección de internet: www.k3system.com.pl

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 29 674.80 PLN
Valor total del contrato/lote: 22 562.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość.

O okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych - Środki Ochrony Prawnej

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018