Suministros - 496176-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Wroclaw: Productos farmacéuticos

2018/S 217-496176

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 203-461667)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Specjalistycznyim. A. Falkiewicza we Wrocławiu
931082610
Warszawska 2
Wrocław
52-114
Polonia
Correo electrónico: szpital@falkiewicza.internetdsl.pl
Código NUTS: PL514

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.falkiewicza.internetdsl.pl/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.

Número de referencia: ZP/PN/14/2018
II.1.2)Código CPV principal
33600000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne zgodnie z opisem Zamawiającego w podziale na 54 pakiety.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 203-461667

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.4)
Localización del texto que se va a modificar: Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
En lugar de:

Portugalski

Léase:

Polski

Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 23/11/2018
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 03/12/2018
Hora local: 10:30
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 23/11/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 03/12/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: II.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
En lugar de:
Fecha: 31/12/2019
Léase:
Fecha: 31/01/2020
Número de apartado: IV.2.6)
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 23/01/2019
Léase:
Fecha: 31/01/2019
VII.2)Otras informaciones adicionales:

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), z zastrzeżeniem wymogów określonych poniżej.

1. Środkiem komunikacji elektronicznej w postępowaniu, jest platforma on-line działająca pod adresem https://e-ProPublico.pl/ (dalej jako: „Platforma”).

2. Postępowanie prowadzone jest na Platformie pod nazwą: „Dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych” – znak sprawy: ZP/PN-14/2018