Suministros - 496182-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Ordenadores portátiles

2018/S 217-496182

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 198-447283)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Biblioteczno-Informacyjne, Dział Zakupów Projektowych
ul. Żwirki i Wigury 63, pok. 207
Warszawa
02-091
Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Anucińska
Teléfono: +48 225720723
Correo electrónico: azp@wum.edu.pl
Fax: +48 225720722
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.wum.edu.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety, AZP/Z-062/2018

Número de referencia: AZP/Z-062/2018
II.1.2)Código CPV principal
30213100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w podziale na 3 części zamówienia, zwane dalej Pakietami od 1 do 3, wyszczególnionego co do rodzaju (konfiguracji) w Formularzach wymaganych warunków technicznych, stanowiących odpowiednio Załączniki od 2.1 do 2.3 do SIWZ, zawierające opis przedmiotu zamówienia tj.

Pakiet 1: Dostawa komputerów przenośnych 2 in 1 (100 szt.);

Pakiet 2: Dostawa wózków do komputerów przenośnych (3 szt.);

Pakiet 3: Dostawa tabletów w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 198-447283

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.7)
Lote nº: 1
Localización del texto que se va a modificar: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
En lugar de:

Okres w dniach: 21

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Léase:

Okres w dniach: 45

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Número de apartado: II.2.7)
Lote nº: 2
Localización del texto que se va a modificar: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
En lugar de:

Okres w dniach: 21

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Léase:

Okres w dniach: 45

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Número de apartado: II.2.7)
Lote nº: 3
Localización del texto que se va a modificar: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
En lugar de:

Okres w dniach: 21

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Léase:

Okres w dniach: 45

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

VII.2)Otras informaciones adicionales: