Suministros - 496188-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Białystok: Gasoil

2018/S 217-496188

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 202-458638)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
PL
ul. Poleska 89
Białystok
15-874
Polonia
Persona de contacto: Dział Organizacyjno-Prawny SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Teléfono: +48 856637344
Correo electrónico: przetargi@wspr.bialystok.pl
Fax: +48 856637302
Código NUTS: PL841

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.pogotowie.bialystok.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa paliw do stacji paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Número de referencia: EOP.332.14.18
II.1.2)Código CPV principal
09134100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku, szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Część 1 – Olej napędowy CN27101943, CN27102011.

Część 2 – Benzyna bezołowiowa Pb95 CN27101245.

Część 3 – Gaz propan-butan (LPG) CN 2711 12, 2711 13, 2711 19 00.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 202-458638

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: I.3
Localización del texto que se va a modificar: Komunikacja
En lugar de:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pogotowie.bialystok.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, pok. 214

ul. Poleska 89

Białystok

15-874

Polska

Osoba do kontaktów: Joanna Późniewska

Tel.: +48 856637345

E-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl

Faks: +48 856637302

Kod NUTS: PL841

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pogotowie.bialystok.pl

Léase:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pogotowie.bialystok.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Osoba do kontaktów: Joanna Późniewska, Marzena Dolistowska

Tel.: +48 856637345

E-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl

Faks: +48 856637302

Kod NUTS: PL841

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pogotowie.bialystok.pl

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 22/11/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 06/12/2018
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:

Data: 22/11/2018

Czas lokalny: 09:15

Miejsce:

Siedziba Zamawiającego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, Pokój 119, POLSKA.

Léase:

Data: 06/12/2018

Czas lokalny: 09:15

Miejsce:

Siedziba Zamawiającego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, Pokój 214, POLSKA.

Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwaga:

a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów,

b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

c) dokumenty wskazane w pkt a, b muszą potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

d) w oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji, oraz instrukcji wypełniania oświadczenia. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.

Pozostałe dokumenty, które wykonawca musi załączyć wraz z ofertą.

a. Formularz – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [wg Załącznika nr 1 do SIWZ];

b. Wypełniony formularz ofertowy [wg Załącznika nr 2 do SIWZ];

c. Wypełniony formularz cenowy [wg Załącznika nr 3a/3b/3c do SIWZ];

d. dowód wniesienia wadium;

e. Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień,

W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 Pzp.

f. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w dokumencie JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Wskazane szczegółowo w pkt VI SIWZ

Léase:

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ) składa się w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w dokumencie JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Do wypełnienia JEDZ Zamawiający zaleca elektroniczne narzędzie znajdujące się pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/espd.

Uwaga! JEDZ należy dołączyć do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 Pzp;

Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ również powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 Pzp.

Pozostałe dokumenty, które wykonawca musi załączyć wraz z ofertą

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem miniPortalu dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z przyjętym sposobem reprezentacji tj:

a. Podpisany formularz – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [Załącznik nr 1 do SIWZ];

b. Wypełniony formularz ofertowy [wg Załącznika nr 2 do SIWZ];

c. Wypełniony formularz cenowy [wg Załącznika nr 3a/3b/3c do SIWZ];

d. dowód wniesienia wadium;

e. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień

W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 Pzp.

VII.2)Otras informaciones adicionales: