Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 49619-2023

25/01/2023    S18

България-Варна: Външни гуми за автобуси

2023/S 018-049619

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: "Градски транспорт" ЕАД гр. Варна
Национален регистрационен номер: 103003668
Пощенски адрес: ул. ТРОЛЕЙНА №.48
Град: гр. Варна
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Пощенски код: 9009
Държава: България
Лице за контакт: Valentina Georgieva
Електронна поща: gt-vgeorgieva@abv.bg
Телефон: +359 877383798
Факс: +359 52755121
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.gtvarna.com
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18403
I.6)Основна дейност
Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

,,ДОСТАВКА НА ВЪНШНИ АВТОМОБИЛНИ ГУМИ, за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна”

II.1.2)Основен CPV код
34352200 Външни гуми за автобуси
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обхватът на настоящата обществена поръчка включва „Доставка на външни автомобилни гуми, за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна”, чрез покупка, по предварителна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за период от 24 (двадесет и четири) месеца, необходими за подвижния състав на дружеството, с който се осъществява дейността на „Градски транспорт“ ЕАД” – гр. Варна.

Доставките ще се извършват при условията на сключения Договор, съгласно заявените типоразмери и характеристики на автомобилните гуми, подробно описани в Техническата спецификация, която е част от документацията по настоящата обществена поръчка. Към датата на откриване на настоящата процедура, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е определил количества по всеки един типоразмер гуми, но същите са ориентировъчни за участниците. В ценовото предложение, участникът оферира всеки типоразмер по единични цени.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 758 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34352200 Външни гуми за автобуси
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Основно място на изпълнение:

Франко склада в гр. Варна, ул. "Тролейна" № 48

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обхватът на настоящата обществена поръчка включва „Доставка на външни автомобилни гуми, за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна”, чрез покупка, по предварителна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за период от 24 (двадесет и четири) месеца, необходими за подвижния състав на дружеството, с който се осъществява дейността на „Градски транспорт“ ЕАД” – гр. Варна.

Доставките ще се извършват при условията на сключения Договор, съгласно заявените типоразмери и характеристики на автомобилните гуми, подробно описани в Техническата спецификация, която е част от документацията по настоящата обществена поръчка. Към датата на откриване на настоящата процедура, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е определил количества по всеки един типоразмер гуми, но същите са ориентировъчни за участниците. В ценовото предложение, участникът оферира всеки типоразмер по единични цени. Пълното описание на изискванията към външните автомобилни гуми обект на настоящата поръчка, е подробно дадено в приложената към настоящата документация Техническа спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: „Срок за доставка” („Сд”) / Тежест: 10
Цена - Тежест: 90
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

ОПЦИИ – предвиждат се възможности за изменение на договора, съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП:

- В случай, че при изтичане срока на Договора не е достигната прогнозната му стойност и не е налице възможност за незабавно сключване на нов Договор по реда на ЗОП при наличие на обективни обстоятелства за това, при съгласие от двете страни срокът на действие на Договора може да бъде удължен с до 6 месеца или до сключване на нов Договор по реда на ЗОП; -

- В случаите по чл.116, ал.1, т.2-7 от ЗОП;

В случаите когато с изменението се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния Договор. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията.

- ОПЦИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОСТАВКИ - В случай на възникнала необходимост от доставки на външни автомобилни гуми извън изброените в Техническата спецификация типоразмери, поради придобиване на нови превозни средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то същия си запазва правото да направи заявка в рамките на 20 % от прогнозната стойност на обществената поръчка, при единична стойност от каталога на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/производителя, който е приложен към ценовото предложение на участника, от която се приспада търговската отстъпка, която е оферирал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата си оферта. При възникване на тази хипотеза, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да измени настоящия Договор на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 165-469986
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 75388
Наименование:

,,ДОСТАВКА НА ВЪНШНИ АВТОМОБИЛНИ ГУМИ, за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна”

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
16/01/2023
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ДИЙОМА ЕООД
Национален регистрационен номер: 103876722
Пощенски адрес: ул. ПЛИСКА №.13 ет.4 ап.5
Град: гр. Варна
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Пощенски код: 9000
Държава: България
Електронна поща: autoservice.diyoma@gmail.com
Телефон: +359 888452362
Факс: +359 52510764
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 909 600.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 758 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

NB: продължение от раздел "Предмет" - II.1.4

Пълното описание на изискванията към външните автомобилни гуми обект на настоящата поръчка, е подробно дадено в приложената към настоящата документация Техническа спецификация.

В раздел V 2.4 е посочена първоначалната прогнозна стойнос на процедурата с включените в нея опции, а в Раздел II.1.7 е посочена стойността на договора без да са включени опциите, които се прилагат в изрично посочените пердпоставки за това по време на изпълнение на договора.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/01/2023