Suministros - 496194-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Ordenadores personales

2018/S 217-496194

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 192-433466)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
Warszawa
00-150
Polonia
Persona de contacto: Piotr Szymański
Teléfono: +48 226036808
Correo electrónico: piotr.szymanski1@ksp.policja.gov.pl
Fax: +48 226037642
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.policja.waw.pl/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawy zestawów komputerowych

Número de referencia: WZP-4651/18/204/Ł
II.1.2)Código CPV principal
30213000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zawarcie umowy ramowej na dostawy zestawów komputerowych, zwanych dalej w dokumentacji zamówienia „asortymentem”.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 2 zadania:

1) Zadanie nr 1 – Dostawy zestawów komputerowych biurowych – w ramach zadania Zamawiający planuje zakup 1 000 szt. asortymentu;

2) Zadanie nr 2 – Dostawy zestawów komputerowych graficznych – w ramach zadania Zamawiający planuje zakup 250 szt. asortymentu.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który będzie zakupywany w ramach zamówień publicznych realizowanych na podstawie zawartych umów ramowych, w tym minimalne wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne asortymentu zawiera załącznik nr 2a÷2b do dokumentacji zamówienia (odpowiednio do zadania),

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 192-433466

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 12/11/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 23/11/2018
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 12/11/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 23/11/2018
Hora local: 13:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: