Suministros - 496195-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Wroclaw: Expositores

2018/S 217-496195

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 189-426471)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 5
Wrocław
50-153
Polonia
Persona de contacto: Anna Twardowska
Correo electrónico: sekretariat@mnwr.pl
Fax: +48 713725159
Código NUTS: PL514

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.mnwr.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Dostawa elementów systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale MNWr

Número de referencia: 18/2018
II.1.2)Código CPV principal
39133000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę polegającą na rozmieszczeniu i instalacji wraz z montażem sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji Projektu pn.: „Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1”. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Niniejsze postępowanie stanowi II część całości dostaw przewidzianych w Projekcie.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 189-426471

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3)
Localización del texto que se va a modificar: litera B
En lugar de:

B. Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:

Ekspert nr 1 – Kierownik Zespołu - specjalista w zakresie instalacji i uruchomienia systemów technologii sceny - min. 1 osoba która:

a) posiada min. 5 letnie doświadczenie zawodowe jako koordynator instalacji technologii sceny),

b) w okresie ostatnich 5 lat, przed terminem składania ofert, pełniła funkcję koordynatora prac związanych z realizacją co najmniej 2 zamówień, z których każda polegała na dostawie, montażu i uruchomieniu systemów (łącznie): nagłośnienia, oświetlenia scenicznego, urządzeń multimedialnych, mechaniki sceny i systemów sterowania dla obiektów kultury, np. domy kultury, opery, filharmonie, teatry muzyczne, teatry, sale koncertowe itp., o łącznej wartości dwóch zamówień nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN brutto.

Ekspert nr 2 - specjalista w zakresie elektroakustyki – min. 1 osoba posiadająca:

a) min. 5 letnie doświadczenie zawodowe (akustyka),

b) świadectwa kwalifikacyjne SEP w zakresie co najmniej eksploatacji,

c) pełniąca w okresie ostatnich 5 lat, przed terminem składania ofert, funkcję kierownika prac związanych z realizacją co najmniej 2 zamówień polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu stałych systemów nagłośnienia obiektów kultury np. domy kultury, opery, filharmonie, teatry muzyczne, teatry, sale koncertowe itp., o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto każda.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: nie dotyczy

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji - ciąg dalszy:

Ekspert nr 3 - specjalista w zakresie oświetlenia scenicznego – min. 1 osoba posiadająca:

a) min. 5-letnie doświadczenie zawodowe (oświetlenie sceniczne),

b) posiadającego świadectwa kwalifikacyjne SEP w zakresie co najmniej eksploatacji,

c) oraz pełniąca w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, funkcję kierownika prac związanych z realizacją co najmniej 2 zamówień polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu urządzeń oświetlenia scenicznego dla instalacji stałych, obiektów kultury np. domy kultury, opery, filharmonie, teatry muzyczne, teatry, sale koncertowe itp., o łącznej wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 PLN brutto.

Ekspert nr 4 - specjalista w zakresie systemów sterowania – min. 1 osoba posiadająca:

a) min. 5-letnie doświadczenie zawodowe (oświetlenie sceniczne),

b) świadectwa kwalifikacyjne SEP w zakresie co najmniej eksploatacji,

c) oraz pełniąca w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, funkcję kierownika prac związanych z realizacją co najmniej 2 zamówień polegających na dostawie, montażu, uruchomieniu i programowaniu dedykowanego systemu sterowania oświetleniem scenicznym dla instalacji stałych, obiektów kultury np. domy kultury, opery, filharmonie, teatry muzyczne, teatry, sale koncertowe itp., o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto każda.

Ekspert nr 5 - specjalista w zakresie systemów sterowania mechaniką sceny – min. 1 osoba posiadająca:

a) min. 5-letnie doświadczenie zawodowe (systemy sterowania mechaniką sceny),

b) świadectwa kwalifikacyjne SEP w zakresie dozoru,

c) oraz pełniąca w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, funkcję kierownika prac związanych z realizacją co najmniej 2 zamówień polegających na montażu i uruchomieniu systemu sterowania mechaniką sceny dla instalacji stałych, w obiektach kultury np. domy kultury, opery, filharmonie, teatry muzyczne, teatry, sale koncertowe itp., o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto każda.

Léase:

B. Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:

Ekspert nr 1 – Kierownik Zespołu - specjalista w zakresie instalacji i uruchomienia systemów technologii sceny - min. 1 osoba która:

a) posiada min. 5 letnie doświadczenie zawodowe jako koordynator instalacji technologii sceny),

b) w okresie ostatnich 7 lat, przed terminem składania ofert, pełniła funkcję koordynatora prac związanych z realizacją co najmniej 2 zamówień, z których każda polegała na dostawie, montażu i uruchomieniu systemów (łącznie): nagłośnienia, oświetlenia scenicznego, urządzeń multimedialnych, mechaniki sceny i systemów sterowania dla obiektów kultury, np. domy kultury, opery, filharmonie, teatry muzyczne, teatry, sale koncertowe itp., o łącznej wartości dwóch zamówień nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN brutto.

Ekspert nr 2 - specjalista w zakresie elektroakustyki – min. 1 osoba posiadająca:

a) min. 5 letnie doświadczenie zawodowe (akustyka),

b) świadectwa kwalifikacyjne SEP w zakresie co najmniej eksploatacji,

c) pełniąca w okresie ostatnich 7 lat, przed terminem składania ofert, funkcję kierownika prac związanych z realizacją co najmniej 2 zamówień polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu stałych systemów nagłośnienia obiektów kultury np. domy kultury, opery, filharmonie, teatry muzyczne, teatry, sale koncertowe itp., o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto każda.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: nie dotyczy

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji - ciąg dalszy:

Ekspert nr 3 - specjalista w zakresie oświetlenia scenicznego – min. 1 osoba posiadająca:

a) min. 5-letnie doświadczenie zawodowe (oświetlenie sceniczne),

b) posiadającego świadectwa kwalifikacyjne SEP w zakresie co najmniej eksploatacji,

c) oraz pełniąca w okresie ostatnich 7 lat przed terminem składania ofert, funkcję kierownika prac związanych z realizacją co najmniej 2 zamówień polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu urządzeń oświetlenia scenicznego dla instalacji stałych, obiektów kultury np. domy kultury, opery, filharmonie, teatry muzyczne, teatry, sale koncertowe itp., o łącznej wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 PLN brutto.

Ekspert nr 4 - specjalista w zakresie systemów sterowania – min. 1 osoba posiadająca:

a) min. 5-letnie doświadczenie zawodowe (oświetlenie sceniczne),

b) świadectwa kwalifikacyjne SEP w zakresie co najmniej eksploatacji,

c) oraz pełniąca w okresie ostatnich 7 lat przed terminem składania ofert, funkcję kierownika prac związanych z realizacją co najmniej 2 zamówień polegających na dostawie, montażu, uruchomieniu i programowaniu dedykowanego systemu sterowania oświetleniem scenicznym dla instalacji stałych, obiektów kultury np. domy kultury, opery, filharmonie, teatry muzyczne, teatry, sale koncertowe itp., o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto każda.

Ekspert nr 5 - specjalista w zakresie systemów sterowania mechaniką sceny – min. 1 osoba posiadająca:

a) min. 5-letnie doświadczenie zawodowe (systemy sterowania mechaniką sceny),

b) świadectwa kwalifikacyjne SEP w zakresie dozoru,

c) oraz pełniąca w okresie ostatnich 7 lat przed terminem składania ofert, funkcję kierownika prac związanych z realizacją co najmniej 2 zamówień polegających na montażu i uruchomieniu systemu sterowania mechaniką sceny dla instalacji stałych, w obiektach kultury np. domy kultury, opery, filharmonie, teatry muzyczne, teatry, sale koncertowe itp., o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto każda.

Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 07/11/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 26/11/2018
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 07/11/2018
Hora local: 12:30
Léase:
Fecha: 26/11/2018
Hora local: 12:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: