Suministros - 496200-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Biała Podlaska: Equipamiento médico

2018/S 217-496200

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 200-453921)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
ul. Terebelska 57-65
Biała Podlaska
21-500
Polonia
Persona de contacto: Diana Radomińska
Teléfono: +48 834147296
Correo electrónico: zam.publ@szpitalbp.pl
Fax: +48 834147297
Código NUTS: PL811

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpitalbp.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa urządz. do nieinwazyjnego badania wątroby, zautomat. zamkn. syst. real-time PCR, komory laminarnej, wytrząsarki, syst. automat. barw. preparat. metodą Grama, cieplarek (...) - 9 cz.

Número de referencia: ZP.3520/59/18
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa urządzenia do nieinwazyjnego badania wątroby metodą elestograficzną, zautomatyzowanego zamkniętego systemu real-time PCR, komory laminarnej, wytrząsarki o ruchu kołowym, systemu automatycznego barwienia preparatów metodą Grama z pakietem startowym, cieplarek laboratoryjnych, wirówki laboratoryjnej i mikroskopu asystenckiego z kamerą w podziale na 9 cz.

1. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Cel Tematyczny 3: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (Bezpieczeństwo), Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych.

Projekt pt. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na polsko-białoruskim obszarze przygranicznym”.

2. Zamawiający przewiduje unieważnienie przedmiotowego postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 200-453921

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 23/11/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 26/11/2018
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 23/11/2018
Hora local: 12:30
Léase:
Fecha: 26/11/2018
Hora local: 12:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: