Suministros - 496204-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Mełgiew: Paquetes de software y sistemas de información

2018/S 217-496204

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 190-429291)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego
712-32-72-490
Partyzancka 2
Mełgiew
21-007
Polonia
Persona de contacto: Anna Serafin
Correo electrónico: anna.serafin@j3s.org
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://fundacja.j3s.org/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizacja, rozbudowa i wdrożenie nowych systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania.

Número de referencia: FS/CL/02/2018
II.1.2)Código CPV principal
48000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Realizacja zadania pod nazwą „Modernizacja, rozbudowa i wdrożenie nowych systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania”, obejmującego 5 części: 1C, 1L, 1P, 1U, 1K. Przedmiot umowy w każdej części obejmuje: analizę wymagań, zaprojektowanie architektury i opracowanie Koncepcji Systemu, opracowanie dokumentacji technicznej, opracowanie i dostawę, instalację i konfigurację Oprogramowania, dostawę, instalację i konfigurację sprzętu, testowanie i uruchomienie, instruktaże, udzielenie licencji, gwarancji, migrację danych z istniejących systemów informatycznych, baz danych, jeśli będzie konieczna. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), w tym wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga 60 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 190-429291

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.1
En lugar de:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp,

1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

1.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

1.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej

a) odnośnie warunku zdolności technicznej - Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż:

— 350 000,00 zł brutto – w przypadku Części 1C,

— 500 000,00 zł brutto – w przypadku Części 1L,

— 350 000,00 zł brutto – w przypadku Części 1P,

— 350 000,00 zł brutto – w przypadku Części 1U,

— 350 000,00 zł brutto – w przypadku Części 1K.

Polegające na zapewnieniu, wdrożeniu i uruchomieniu zintegrowanego systemu informatycznego, obejmujące swoim zakresem co najmniej (oraz):

— zapewnienie, wdrożenie i uruchomienie portalu prezentującego stan zobowiązań interesanta/klienta z mechanizmem płatności elektronicznych, zintegrowanego z ePUAP,

— zapewnienie, wdrożenie i uruchomienie systemu obsługującego podatki w zakresie wymiaru i księgowości.

b) odnośnie warunku zdolności zawodowej - Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji każdej części zamówienia publicznego (a więc odrębnie dla każdej części zamówienia, na której wykonanie złoży ofertę) - osoby posiadające następujące kwalifikacje (oraz):

— jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika projektu Wykonawcy, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie i w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert kierowała co najmniej jednym projektem informatycznym (od jego rozpoczęcia do jego zakończenia) pełniąc funkcję kierownika lub zastępcy lub równoważną, związaną z kierowaniem pracą zespołu, o takich cechach (tegoż projektu) – odnośnie do jego zakresu oraz jego wartości - jak cechy wymienione w pkt. 1.2.3 a) (z uwzględnieniem treści UWAGI 1 poniżej),

— jedną osobą do pełnienia funkcji specjalisty d/s wdrożeń, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie i w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła, wykonując prace wdrożeniowe (w całym zaplanowanym lub rzeczywistym okresie tychże prac wdrożeniowych), w co najmniej dwóch projektach informatycznych obejmujących wdrożenie systemów obsługujących podatki i księgowość,

— jedną osobą do pełnienia funkcji specjalisty d/s wdrożeń, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie i w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła, wykonując prace wdrożeniowe(w całym zaplanowanym lub rzeczywistym okresie tychże prac wdrożeniowych), w co najmniej dwóch projektach informatycznych obejmujących wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

UWAGA 1: Zamawiający dopuszcza, aby przez jedno zamówienie, o którym mowa w pkt. 1.2.3 a), rozumieć również kilka odrębnych zamówień, o ile były one wykonane na rzecz tego samego klienta, a celem tychże zamówień było tworzenie zintegrowanego systemu informatycznego, a ich łączna wartość była nie mniejsza niż określona w pkt 1.2.3 a), a ich łączny zakres był co najmniej taki, jak określony w pkt 1.2.3 a).

UWAGA 2: Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku funkcji przez jedną osobę nawet w przypadku posiadania przez nią kilku wymaganych kompetencji lub uprawnień za wyjątkiem następujących sytuacji (w przypadku kiedy dany Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia):

Léase:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp,

1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

1.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

1.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej

a) odnośnie warunku zdolności technicznej - Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:

W przypadku Części 1C, 1L, 1P oraz 1U: co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto polegające na zapewnieniu, wdrożeniu i uruchomieniu systemu informatycznego obejmującego swoim zakresem co najmniej wdrożenie i uruchomienie portalu prezentującego stan zobowiązań interesanta/klienta z mechanizmem płatności elektronicznych i obsługą logowania za pomocą Profilu Zaufanego,

W przypadku Części 1C, 1L, 1P oraz 1U: co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto polegające na zapewnieniu, wdrożeniu i uruchomieniu systemu informatycznego obejmującego swoim zakresem co najmniej wdrożenie i uruchomienie obsługi podatków w zakresie wymiaru i księgowości,

W przypadku Części 1K: co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto polegające na zapewnieniu, wdrożeniu i uruchomieniu systemu informatycznego obejmującego swoim zakresem co najmniej wdrożenie i uruchomienie e-usług w oparciu o ePUAP oraz wdrożenie i uruchomienie systemu wspierającego procesy wewnętrzne związane z elektronizowanymi w ramach tego zamówienia usługami,

b) odnośnie warunku zdolności zawodowej - Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji każdej części zamówienia publicznego (a więc odrębnie dla każdej części zamówienia, na której wykonanie złoży ofertę) - osoby posiadające następujące kwalifikacje (oraz):

1 osobą do pełnienia funkcji kierownika projektu Wykonawcy, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie i w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała co najmniej 1 projektem informatycznym (od jego rozpoczęcia do jego zakończenia) pełniąc funkcję kierownika lub zastępcy lub równoważną, związaną z kierowaniem pracą zespołu, o takich cechach (tegoż projektu) – odnośnie do jego zakresu oraz jego wartości - jak cechy wymienione w pkt. 1.2.3 a) (z uwzględnieniem treści Uwagi 1 poniżej),

1 osobą do pełnienia funkcji specjalisty d/s wdrożeń, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie i w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła, wykonując prace wdrożeniowe (w całym zaplanowanym lub rzeczywistym okresie tychże prac wdrożeniowych), w co najmniej 2 projektach informatycznych obejmujących wdrożenie systemów obsługujących podatki i księgowość,

1 osobą do pełnienia funkcji specjalisty d/s wdrożeń, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie i w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła, wykonując prace wdrożeniowe (w całym zaplanowanym lub rzeczywistym okresie tychże prac wdrożeniowych), w co najmniej 2 projektach informatycznych obejmujących wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

Uwaga 1: (usunięto).

Uwaga 2: Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku funkcji przez 1 osobę nawet w przypadku posiadania przez nią kilku wymaganych kompetencji lub uprawnień za wyjątkiem następujących sytuacji (w przypadku kiedy dany Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część zamówienia):

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 14/11/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 27/11/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 14/11/2018
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 27/11/2018
Hora local: 11:30
Número de apartado: IV.2.6
En lugar de:
Fecha: 12/01/2019
Léase:
Fecha: 25/01/2019
VII.2)Otras informaciones adicionales: