Suministros - 496205-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Poznań: Productos farmacéuticos

2018/S 217-496205

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 190-429092)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego
ul. Dojazd 34
Poznań
60-631
Polonia
Persona de contacto: Dział Zamówień Publicznych
Teléfono: +48 618464770
Correo electrónico: zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl
Fax: +48 618464765
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpitalmswia.poznan.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa leków

Número de referencia: ZP/p/18/18
II.1.2)Código CPV principal
33600000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach i jego wymogach został określony w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, w którym Zamawiający wymaga podania nazwy handlowej leku.

3. Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty każdorazowej dostawy.

4. Termin dostawy przedmiotu zamówienia maksymalnie 2 dni robocze od dnia otrzymania zamówienia.

5. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu produktów leczniczych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6.9.2001 roku - Prawo Farmaceutyczne.

6. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.

8. Zamówienie zostało podzielone na 24 (słownie: dwadzieścia cztery) części.

9. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części zamówienia.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 190-429092

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.4
En lugar de:

8. Zamówienie zostało podzielone na 24 (słownie: dwadzieścia cztery) części.

Léase:

8. Zamówienie zostało podzielone na 25 (słownie: dwadzieścia pięć) części.

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 13/11/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 23/11/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 13/11/2018
Hora local: 11:15
Léase:
Fecha: 23/11/2018
Hora local: 11:15
VII.2)Otras informaciones adicionales:

W związku z wydzieleniem z Części nr 14 pozycji nr 8, 9, 24 i 25 dodano kolejną część nr 25.

Szczegółowy opis został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego - modyfikacja SIWZ z dnia 7.11.2018 r. oraz Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 7.11.2018 r.