Suministros - 496232-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Vratsa: Trabajos de construcción de desarrollo urbano

2018/S 217-496232

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 153-350467)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Obshtina Vratsa
000196115
ul. „Stefanaki Savov“ No. 6
Vratsa
3000
Bulgaria
Persona de contacto: Mario Milov, nachalnik na otdel „Obshtestveni porachki“
Teléfono: +359 92622400
Correo electrónico: mmilov@vratza.bg
Fax: +359 92623061
Código NUTS: BG313

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.vratza.bg/

Dirección del perfil de comprador: http://www.vratza.bg/?category=18&obiavi=693

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на оборудване за създаване на трансгранична точка за подобряване на капацитета на администрацията за преодоляване на кризисни ситуации и бедствия във Враца“

II.1.2)Código CPV principal
45211360
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

В рамките на настоящата обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване за създаване на трансгранична точка за подобряване на капацитета на администрацията за преодоляване на кризисни ситуации и бедствия във Враца“ по проект № 15.3.1.040 „Координирани и ефективни реакции на властите при спешни ситуации в региона Долж—Враца (акроним: DJ-VR: R.A.E.S)“, осъществяван с финансовата подкрепа на програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A РУМЪНИЯ—БЪЛГАРИЯ 2014—2020 година. Изпълнителят следва да достави МПС и специализирано оборудване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 153-350467

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
En lugar de:
Fecha: 13/09/2018
Hora local: 17:00
Léase:
Fecha: 12/11/2018
Hora local: 17:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Условия за отваряне на офертите
En lugar de:
Fecha: 14/09/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 13/11/2018
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

С Определение № 13517 от 6.11.2018 година на Върховен административен съд на Република БЪЛГАРИЯ отменя Определение № 1055 от 20.9.2018 година на Комисията за защита на конкуренцията, с което КЗК налага временна мярка „спиране на процедурата“ за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване за създаване на трансгранична точка за подобряване на капацитета на администрацията за преодоляване на кризисни ситуации и бедствия във Враца“, открита с решение № 2841 от 6.8.2018 г. на зам.-кмета на община Враца.