Suministros - 496262-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines

2018/S 217-496262

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 208-474325)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Stolichna obshtina
000696327
ul. „Moskovska“ No. 33
Sofiya
1000
Bulgaria
Persona de contacto: Stanislava Tsvetkova
Teléfono: +359 29377530
Correo electrónico: s.tsvetkova@sofia.bg
Fax: +359 29377561
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.sofia.bg

Dirección del perfil de comprador: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=106183&companyId=20779

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на обектите и заведенията за социални услуги“

II.1.2)Código CPV principal
15000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на поръчката включва доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на обектите и заведенията за социални услуги по 2 обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на заведенията за социални услуги“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на обектите, предоставящи социални услуги в общността“.

Прогнозните количества на отделните храни са описани в техническата спецификация. Възложителят може да заяви по-малък брой доставки от прогнозните количества в зависимост от необходимостта и в рамките на прогнозната стойност за съответната обособена позиция.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 208-474325

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.4)
Lote nº: 2
Localización del texto que se va a modificar: Описание на обществената поръчка
En lugar de:

Описание на хр. прод. за ОП 1 за доставка в срок от 36 м.

Léase:

Описание на хр. прод. за ОП 2 за доставка в срок от 36 м.

VII.2)Otras informaciones adicionales:

Информация за коригиране или добавяне в съответстващата тръжна документация.

За допълнителна информация, моля, направете справка със съответната тръжна документация.